BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - Guide Queensland -

Tryp Ho­tel

Ett myc­ket spe­ci­ellt ho­tell med sto­ra graf­fiti­mål­ning­ar i loung­en, höga bar­bord för bå­de fru­kost och kvälls­d­rink och mat­chan­de hög mu­sik. Stäl­let smäl­ter väl in i det hip­pa och tren­di­ga kvar­te­ren i West End. Allt är fräscht och snyggt. Dub­bel­rum från cir­ka 1 100 ko­nor per natt. 14-20 Constan­ce Stre­et, Bris­ba­ne tryp­ho­tels.com

Pep­pers Noo­sa Re­sort & Vil­las

Bo­en­det lig­ger ett par mi­nu­ters pro­me­nad från stran­den. Ho­tel­let är fem­stjär­nigt med egen bal­kong. Här finns även en re­stau­rang, en bar, två poo­ler, gym och spa. Stran­den vid La­gu­na Bay lig­ger 500 me­ter bort. Dub­bel­rum från cir­ka 3 000 kro­nor nat­ten. 33A Vi­ewland Dri­ve, Noo­sa He­ads pep­pers.com.au/noo­sa

Blue La­goon Re­sort

Det­ta ho­tell lig­ger in­bäd­dat bland pal­mer­na in­till den vack­ra Tri­ni­ty Be­ach och be­står av lä­gen­he­ter, de fles­ta med bal­kong och har fle­ra poo­ler som smi­ter in mel­lan hu­sen. Rum på ned­re bot­ten lig­ger i di­rekt an­slut­ning till poo­len. Bra 5 Her­bert Stre­et, Bo­wen grand­vi­ewho­tel­bo­wen

2 Fish Se­a­food Re­stau­rant

Prisbelönt fisk och skal­djurs­re­stau­rang i Port Douglas som jag varmt kan re­kom­men­de­ra. Här åt jag kanske den bäs­ta mid­da­gen un­der he­la re­san längs den au­stra­lis­ka öst­kus­ten. 56 Macrossan Stre­et (Coconut Gro­ve), Port Douglas 2fish­re­stau­rant.com.au

Gerard’s Bist­ro

Stäl­let är en av de mest iko­nis­ka re­stau­rang­er­na i Bris­ba­ne med in­red­ning och mat i mel­la­nöstern­stil. Du kom­mer in­te att bli be­svi­ken var­ken när det gäl­ler ma­ten el­ler in­te­ri­ö­ren. 14–15 Ja­mes Stre­et, For­ti­tu­de Val­ley ge­rards­bist­ro.com.au

Mr Fitz’s

Det­ta är en glass­bar med hand­gjord glass som är ett mås­te att be­sö­ka i Bris­ba­ne. 1 Litt­le Stre­et, For­ti­tu­de Val­ley 4006 mis­ter­fitz.com.au/#mis­ter-fitz Na­val Sto­res, Kang­aroo Po­int ri­ver­li­fe.com.au

Noo­sa Ever­gla­des Disco­ve­ry

Ut­fors­ka Noo­sas flod­sy­stem och sump­mar­ker som rym­mer ett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.