Här är lan­det som har ta­git all in­clu­si­ve till en ny ni­vå

All in­clu­si­ve be­ty­der att allt ska in­gå. Än­då är det of­ta ba­ra mat och dryck som är in­klu­de­rat. Om du verk­li­gen vill släp­pa allt un­der se­mestern ska du åka till Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken – där pri­sa­de ho­tell ta­git all in­clu­si­ve till en ny ni­vå.

RES Travel Magazine - - News -

N är du åker på en väl­be­hövd se­mes­ter vill du in­te be­hö­va an­stränga dig alls. Många väl­jer där­för att bo all in­clu­si­ve, för att verk­li­gen kun­na släp­pa allt i någ­ra vec­kor. Ett stäl­le som allt fler svens­kar väl­jer att åka till är den so­li­ga pa­ra­di­sön Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken, och här är det max­ad all in­clu­si­ve som gäl­ler.

– Jag be­höv­de in­te tän­ka på någon­ting alls. Do­mi­ni­ka­ner­na har verk­li­gen ta­git all in­clu­si­ve till en ny ni­vå, sä­ger fli­ti­ga re­se­nä­ren Nor­han som ny­li­gen be­sök­te lan­det.

Från att du lan­dar på ön blir du väl om­hän­der­ta­gen. Skul­le du be­hö­va hjälp kan du ba­ra frå­ga nå­gon i per­so­na­len, som all­tid pra­tar eng­els­ka och of­ta fle­ra and­ra eu­ro­pe­is­ka språk.

För­u­tom det själv­kla­ra, som mat och dryck, in­går på fle­ra ho­tell även fler­ta­let ak­ti­vi­te­ter bå­de på och ut­an­för an­lägg­ning­en. Här är det en ame­ri­kansk stan­dard på ser­vice­ni­vån vil­ket in­ne­bär att per­so­na­len verk­li­gen ord­nar allt åt dig.

– Du lär verk­li­gen kän­na per­so­na­len på ho­tel­let per­son­li­gen. Det är in­te ovan­ligt att de till­ta­lar gäs­ter­na vid namn, sä­ger Nor­han.

Ma­ten är dess­utom av ex­tremt hög re­stau­rang­klass och in­te det som vi är va­na vid när det gäl­ler all in­clu­si­ve. De fles­ta ho­tell har of­ta så många re­stau­rang­er att det är svårt att hin­na med al­la un­der en 14 da­gars se­mes­ter.

Be­sö­kar­na väl­jer of­ta att stan­na på ho­tel­len, men vill man ut­nytt­ja någ­ra av al­la de ak­ti­vi­te­ter som er­bjuds så ord­nar en per­son­lig por­ti­er från ho­tel­let det en­kelt.

– Jag åker in­te till sam­ma stäl­le två gång­er, men hit kom­mer jag ga­ran­te­rat att åka igen, av­slu­tar Nor­han

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.