GRAND HÔTEL VÅ­GAR VEGO

Mathias Dahl­gren, en av lan­dets mest pris­be­lön­ta och stjärn­be­ströd­da koc­kar, stäng­er re­stau­rang­en Mat­sa­len på Grand Hôtel i Stock­holm och har i da­gar­na öpp­nat en helt och hål­let ve­ge­ta­risk krog i dess stäl­le – Ru­ta­ba­ga. Här ska idén om ett nytän­kan­de grön

RES Travel Magazine - - Transit - Text: KAJSA BEAUSANG

Mat­sa­len har va­rit ett po­pu­lärt till­håll i tio års tid. Be­rät­ta hur idén föd­des att änd­ra re­stau­rang­ens in­rikt­ning så mar­kant?

– Allt har sin tid. Jag längtade själv ef­ter att få gö­ra en helt ny re­stau­rang ef­ter tio år. Per­son­li­gen ser jag fram emot att till­sam­mans med mitt team få la­ga ve­ge­ta­risk mat som är ”fing­er lic­king good”, sä­ger Mathias Dahl­gren.

Vil­ka för­de­lar re­spek­ti­ve far­hå­gor finns det med att sat­sa helt ve­ge­ta­riskt?

– Jag ser ba­ra möj­lig­he­ter fak­tiskt. För 20 år se­dan ha­de det nog va­rit i prin­cip hopp­löst. I dag finns rå­va­ror­na, tek­ni­ken och läng­tan­de gäs­ter för att ge­nom­fö­ra en mo­dern ve­ge­ta­risk re­stau­rang i Stock­holm.

Nam­net Ru­ta­ba­ga be­ty­der kål­rot på svens­ka. Hur kom­mer det sig att du val­de det nam­net?

– Kål­ro­ten är värl­dens mest kän­da ve­ge­ta­ris­ka svensk. En av få svens­ka rå­va­ror som äts runt om i värl­den. I många eng­elsk­språ­ki­ga län­der he­ter den swe­de. I Nor­da­me­ri­ka, Frank­ri­ke och Ita­li­en sä­ger man ru­ta­ba­ga. Det gam­la di­a­lek­ta­la nam­net på kål­rot är ”ro­ta­bag­ge”.

Re­stau­rang­en ska byg­ga på en vi­sion om fram­ti­dens kök – vad in­ne­bär det?

– Hur fram­ti­den blir vet ing­en, men det känns som vin­den blå­ser mer mot god grön mat än i mot­satt rikt­ning.

På vil­ket sätt kom­mer man att mär­ka att Ru­ta­ba­ga väl­kom­nar värl­dens al­la sma­ker?

– Ru­ta­ba­gas kök kom­mer att va­ra vidöp­pet för al­la värl­dens mat­kul­tu­rer och rå­va­ror. Det tror jag är en för­ut­sätt­ning för att ska­pa en lust­fylld ve­ge­ta­risk mål­tidsupp­le­vel­se. Vi ser rätt fritt på vad det kan va­ra, vi ska in­te la­ga mat ut­i­från klas­sis­ka re­cept.

Re­stau­rang­en har byggts om för att ska­pa en varm och le­van­de mil­jö som upp­munt­rar till bå­de bords­bok­ning­ar och spon­tan­be­sök. Lo­ka­lens in­red­ning går i vitt med matt­svar­ta de­tal­jer och av­skil­da sitt­plat­ser kom­bi­ne­ras med lång­bord för att blan­da säll­skap. At­mo­sfä­ren ska bju­da in till ovän­ta­de upp­le­vel­ser i en tillå­tan­de och oängs­lig mil­jö med plats för bå­de höga skratt och in­ti­ma sam­tal. Bords­bok­ning finns till­gäng­lig från och med den 24 ja­nu­a­ri på mat­hi­as­dahl­gren.com.

– Al­la för­ut­sätt­ning­ar för att ska­pa näs­ta ge­ne­ra­tions ve­ge­ta­ris­ka kök i ab­so­lut världs­klass finns här och nu - rå­va­ror­na, kun­ska­pen och in­tres­set. Med Ru­ta­ba­ga vill vi gå i brä­schen för ett helt grönt kök som al­la kan läng­ta ef­ter, oav­sett till­fäl­le,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.