AMSTERDAMS BÄS­TA MATBUTIKER

Tips från RES Ams­ter­dam­blog­ga­re Ni­na Ols­son.

RES Travel Magazine - - Res.se -

MARQT

Snygg kon­cept­bu­tik med eko­lo­gisk in­rikt­ning. Ost- och brö­dav­del­ning­en är him­melsk! Här säl­jer man ty­pis­ka hol­länds­ka fa­vo­ri­ter som fler­korns­bröd med tor­kad frukt och på ostav­del­ning­en finns bå­de hol­länds­ka och frans­ka eko­lo­gis­ka os­tar. Mis­sa in­te det sto­ra ut­bu­det av eko­lo­gis­ka vi­ner på vägen ut.

BIL­DER EN DE CLERQ

Den här bu­ti­ken i väst­ra Ams­ter­dam är lös­ning­en för den som vill äta rik­tigt god hem­la­gad mat men in­te har tid att blädd­ra i kok­böc­ker el­ler tid­ning­ar när in­spi­ra­tio­nen try­ter. Bil­der en de Clerq säl­jer mål­ti­der och kal­lar sig för ät­bu­tik. Här väl­jer man mel­lan 14 rät­ter ut­veck­la­de av koc­kar och får se­dan re­cept­kort och in­gre­di­en­ser i ett pa­ket så att man kan la­ga hem­ma själv.

EKOPLAZA

Ekoplaza är den störs­ta och älds­ta bio­dy­na­mis­ka bu­tiksked­jan i Ne­der­län­der­na. Ekoplaza har ett av de bäs­ta ur­va­len för spe­ci­al­di­e­ter, häl­so­kost och ve­ge­ta­risk mat, allt från su­per­food som bi­pol­len och spi­ru­li­na, till glu­ten­fria mjöl­sor­ter och pas­ta, ve­ganos­tar, tem­peh och sei­tan. Här var­dags­s­hop­par jag grön­sa­ker och ve­go­pro­duk­ter.

FOODMARKT AMS­TER­DAM

Ny­öpp­nad bu­tik i sa­lu­halls­stil som sat­sar på pris­vän­lig, lo­kal­pro­du­ce­rad mat i nor­ra Ams­ter­dam. Foodmarkt drivs av låg­pris­ked­jan Jum­bo i Ne­der­län­der­na men kon­cep­tet är väl­digt an­norlun­da än ked­jans van­li­ga ge­ne­ris­ka bu­ti­ker. Food­markts lä­ge i nor­ra Ams­ter­dam, ett blom­man­de och kre­a­tivt om­rå­de med en ge­nom­snitt­ligt läg­re in­komst än cen­tra­la Ams­ter­dam, är spän­nan­de just nu. Det här är nå­got för fram­ti­den, lo­kal­pro­du­ce­rat till bra pri­ser, för al­la! Läs fler tips i Ams­ter­dam från Ni­na Ols­son på res.se/blogg/ams­ter­dam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.