3 TREN­DER FÖR 2017

RES Travel Magazine - - Valamar Hotels & Resorts -

HO­TEL­LET SOM KON­TOR

Be­grepp som ”kre­a­tiv hub”, ”star­tup spa­ce”, ”in­ku­ba­tor” kom­mer att pe­a­ka un­der 2017 och ho­tel­let ha­kar på. Nu ska in­te ba­ra lång­vä­ga gäs­ter frot­te­ra i lob­byn ut­an man ser framför sig ett massmö­te mel­lan ga­let kre­a­ti­va och här­li­ga män­ni­skor från bå­de när och fjär­ran som ut­by­ter re­vo­lu­tio­ne­ran­de af­färsidéer, och öpp­nar fö­re­tag da­gar­na i än­da över en skål eda­ma­me­bö­nor i svuls­ti­ga lob­by­er med svin­dy­ra soff­grup­per. Tren­den är över in­nan nå­gon hin­ner sä­ga: ”kon­kurs”.

MÖRKARE TI­DER

Nu gör vi en gång för al­la upp med mi­ni­ma­lis­men. In­red­ning­en ska va­ra mörk, mät­tad och mur­rig. Färgska­lor och ma­te­ri­al går mer och mer mot ”kol­gru­va”. Till och med de gam­la ol­je­lam­por­na i mäs­sing som an­vän­des av lung­sju­ka gruv­ar­be­ta­re vid se­kel­skif­tet får en re­näs­sans. Nå­got mås­te ju ly­sa upp i mörk­ret. Dep­pig är det nya hap­py.

HOTELLENS COME­BACK

Det lät ju näs­tan som att vi al­la snart skul­le bo var som helst ut­om på ett ho­tell un­der vå­ra kli­mat­kom­pen­se­ra­de re­sor över värl­den. Sof­fa el­ler slott, ba­ra det in­te fanns en front­desk så var det hippt. Men när den nya del­nings­e­ko­no­min vi­sat si­na hugg­tän­der i form av ut­ar­ma­de stads­de­lar be­fol­ka­de av vils­na re­se­nä­rer som le­tar ef­ter al­la de upp­styc­ka­de lä­gen­he­ter och om­bygg­da vinds­loft som AirBnB-mag­na­ter tjä­nar stor­ko­van på me­dan van­li­ga hy­res­gäs­ter får flyt­ta till för­or­ten. Och det där med couch­sur­fing – hur många gjor­de det egent­li­gen? Kanske con­ci­er­ge och room ser­vice in­te var så dumt än­då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.