Jag trod­de jag var unik…

RES Travel Magazine - - News -

Jag kom ny­li­gen hem från en un­der­bar re­sa i Kapsta­den med om­nejd. An­led­ning­en till re­san var ett bröl­lop vid Camps Bay och allt var verk­li­gen vac­kert som en sa­ga när vi be­vitt­na­de brud­pa­rets ”I do!” i sol­ske­net mot en ku­liss av strand och hav.

Men låt oss bac­ka ban­det li­te. Till en se­de­lä­ran­de epi­sod som ut­spe­la­de sig fem da­gar ti­di­ga­re när vi lan­da­de på Kapsta­dens flyg­plats. Min res­väs­ka är grön. Jag tyc­ker om fär­gen, men framför allt gil­lar jag att snabbt kun­na hit­ta min väs­ka på rull­ban­det vid ba­ga­geut­läm­ning­en.

I en värld där ma­jo­ri­te­ten av res­väs­kor­na an­ting­en är svar­ta el­ler grå stic­ker fär­gen grön ut, men då väs­kan är av ett po­pu­lärt mär­ke och av re­la­tivt ny mo­dell har jag för sä­ker­hets skull ock­så prytt den med en stor, kyck­linggul adress­lapp i lä­der. För att den omöj­ligt ska kun­na blandas ihop med nå­gon an­nan.

Vi satt på någ­ra av de sista ra­der­na i pla­net och pas­se­ra­de så­le­des ige­nom pass­kon­trol­len till­sam­mans med den se­na­re klung­an av pas­sa­ge­ra­re. När vi nåd­de ba­ga­ge­ban­det var den re­dan i full ka­ru­sell och jag fick gans­ka om­gå­en­de syn på min sä­reg­na väs­ka och lyf­te ner den från ban­det. Ba­ra för att upp­täc­ka att den in­te var min.

Den ha­de sam­ma färg, var av sam­ma mo­dell, var prydd med en kyck­linggul adress­lapp – men med ett helt an­nat namn. Blic­ken bör­ja­de fre­ne­tiskt flac­ka bland de pas­sa­ge­ra­re som med ras­ka steg var på väg mot ut­gång­en. Ing­en­stans såg jag en li­ka­dan väs­ka.

Mag­käns­lan sa att min res­väs­ka ha­de läm­nat bygg­na­den, men kanske, kanske ha­de fanns den än­då kvar nå­gon­stans? Men tji fick jag. När ban­det väl slu­ta­de snur­ra stod jag där som Stig-Hel­mer och tit­ta­de på det en­da ba­gage som ing­en ploc­kat upp: min väs­kas look - a li­ke.

På se­na­re tid har man var­nat för att sät­ta ut si­na kon­takt­upp­gif­ter på sin res­väs­ka, men i det här fal­let är jag väl­digt glad över att bå­de jag och den omed­vet­na ”tju­ven” ha­de ifyll­da adress­lap­par. Jag lyc­ka­des lo­ka­li­se­ra hen­ne på ett ho­tell i om­rå­det och ef­tersom det fort­fa­ran­de var ti­digt på da­gen ha­de hon än­nu in­te upp­täckt sitt miss­tag.

Lik­som jag trod­de hon att hen­nes ba­gage var unikt. Väs­kor­na ham­na­de slut­li­gen hos si­na rätt­mä­ti­ga äga­re, slu­tet gott, all­ting gott. Vad är då den här anek­do­tens sensmo­ral? Jo, om du vill va­ra sä­ker på att va­ra unik – då mås­te du över­dri­va or­dent­ligt. El­ler ska man gö­ra pre­cis tvärtom? En svart, ano­nym väs­ka är kanske det säk­ras­te va­let än­då. Den lär ju ing­en ta ut­an vi­da­re…

Kajsa Beausang Chefredaktör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.