MAYA VER­MA & MAX ALM-NO­RELL

RES Travel Magazine - - News -

Max och Maya träf­fa­des un­der en fo­to­re­sa till Ös­ter­len för tio år se­dan och har se­dan dess job­bat bå­de med mo­de­och re­se­re­por­tage till­sam­mans. Max är fo­to­graf och ar­be­tar främst med mo­de och re­klam, men han är även konst­när och om han in­te pla­ne­rar sin näs­ta ut­ställ­ning byg­ger han på pa­rets ge­men­sam­ma atel­jé i nor­ra Skå­ne. Maya är konst­när, plug­gar till barn­mors­ka och äls­kar att re­sa. Minst varan­nan gång de re­ser är des­ti­na­tio­nen Pon­dicher­ry i söd­ra In­di­en men i det här num­ret har de fo­to­gra­fe­rat och skri­vit re­por­ta­get om Kam­bod­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.