Hal­lå där Jo­el Åh­lin…

RES Travel Magazine - - RES. SE - Mat från Me­del­ha­vet är te­mat när hyl­la­de koc­ken Jo­el Åh­lin kok­boks­de­bu­te­rar. Fullt na­tur­ligt – det var näm­li­gen un­der re­sor­na dit som hans in­tres­se för mat tog fart. I nya Azur de­lar han med sig av in­tryck, be­rät­tel­ser och in­te minst re­cept från Sy­deu­ro­pa

– Bo­ken byg­ger på mi­na re­sor till om­rå­de­na runt Me­del­ha­vet. Jag väx­te upp i en fa­milj som res­te väl­digt myc­ket. Mam­ma var flyg­vär­din­na, pap­pa tyck­te om att bi­la och det var of­tast ner mot Me­del­ha­vet vi tog oss. Där väck­tes mitt in­tres­se för mat och än i dag är det den sor­tens mat­lag­ning som lig­ger mig var­mast om hjär­tat. Det har bli­vit många vän­dor ner till Me­del­ha­vet för dig, har du nå­got sär­skilt min­ne som stic­ker ut?

– Det förs­ta jag kom­mer att tän­ka på är Istan­bul. Det är en fan­tas­tisk mat­stad – spe­ci­ellt om man är kock skul­le jag sä­ga. Ma­ten där är väl­digt spän­nan­de och in­te alls lik den vi är va­na vid. Jag har fått med mig många in­slag där­i­från ge­nom åren.

– Se­dan har jag även många fi­na min­nen från Frank­ri­ke. Min fa­milj ha­de ett hus där ti­di­ga­re, i en by mel­lan Bor­deaux och Tou­louse, och där var det själv­klart att man be­sök­te mark­na­den var­je dag, att man gril­la­de och la­ga­de mat i ut­om­hus­kök. När­he­ten till rå­va­ror­na var nå­got som verk­li­gen fast­na­de hos mig. Är det vik­tigt för en kock att re­sa myc­ket?

– Det be­ror nog på vem du frå­gar och vad man gör av si­na re­sor, men för mig att det jät­te­vik­tigt. Jag tyc­ker att det är lätt att fast­na i gam­la va­nor här i Sve­ri­ge och då ger det mig väl­digt myc­ket att ge sig ut att le­ta ef­ter bra stäl­len ute i värl­den, små hål i väg­gen för att skaf­fa mig nya idéer och in­spi­ra­tion. Blom­kåls­och au­ber­gi­nes­al­lad är ett av re­cep­ten i bo­ken. Kom­mer den från ett hål i väg­gen?

– Den rät­ten har jag fak­tiskt in­te ta­git från nå­gon sär­skild plats och ko­pi­e­rat på mitt vis ut­an den är en sam­ling av mas­sa sma­ker från Mel­la­nöstern. Det är min egen tolk­ning av en Mel­la­nöstern­sal­lad helt en­kelt. Till sist – var hit­tar man egent­li­gen Me­del­ha­vets go­das­te mat?

– Får jag ba­ra sä­ga en plats sä­ger jag Amor­gos. En li­ten gre­kisk ö strax syd­öst om Nax­os. Det var min förs­ta re­sa till Gre­kland och jag var li­te skep­tisk på för­hand, men ma­ten där var nog den go­das­te jag har ätit i Eu­ro­pa. Det gick knappt att få tag i en co­la ut­an allt de åt och drack kom från själ­va ön. Lamm, grön­sa­ker, fisk – allt väl­digt väl tilla­gat och med re­spekt för rå­va­ror­na. Se­dan var det otro­ligt vac­kert. Sto­ra de­lar av fil­men

Det sto­ra blå spe­la­des in där och det var verk­li­gen en häf­tig mil­jö att va­ra i.

Kok­bo­ken Azur av Jo­el Åh­lin finns i bu­tik nu. För­lag: Na­tur & Kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.