FRAMGÅNGAR FÖR FIRMDALE

RES Travel Magazine - - HOTELLEXPERTEN - firm­da­le­ho­tels.com

TIM OCH KIT KEMP ver­kar gö­ra allt rätt. De är det chi­ca par som lig­ger bakom Firmdale Ho­tels. För över ett de­cen­ni­um chec­ka­de jag in på då nya Char­lot­te Stre­et Ho­tel i London, ett av de­ras förs­ta ho­tell, och fick di­rekt den där käns­lan av att här ha­de man ska­pat nå­got som skul­le bli en suc­cé. Som al­la rik­tigt bra kon­cept var det svårt att sät­ta fing­ret på ex­akt vad det var. Men det var nå­got med stäm­ning­en, den la­gom kna­si­ga men än­då smak­ful­la de­sig­nen, per­son­lig­he­ten kom­bi­ne­rat med proff­sig­he­ten, tren­digt men tid­löst, in­te ängs­ligt ut­an äk­ta. Och suc­cé har det bli­vit. En upp­sjö ho­tell finns nu i London. Al­la med sam­ma per­son­li­ga ap­pro­ach. Och nu öpp­nar ock­så pa­rets and­ra ho­tell i New York. Ef­ter char­mi­ga Cros­by Stre­et Ho­tel kom­mer nu The Whit­by, smack i Mid­town med Mo­ma som god gran­ne. Dub­bel­rum från cir­ka 5 000 kro­nor per natt. Läs mer om The Whit­by på si­dan 103.

The Whit­by är se­nas­te till­skot­tet i New York för coo­la pa­ret Kit och Tim Kemp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.