MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - GUIDE PRAG -

Prag är fort­fa­ran­de att be­trak­ta som en bil­lig stad för svens­ka re­se­nä­rer. Sär­skilt när det kom­mer till krog­be­sök. Det klas­sis­ka tjec­kis­ka kö­ket är ru­stikt och känt för sitt go­da kött – in­of­fi­ci­ell na­tio­nal­rätt är ve­pro-kned­lo-ze­lo, ba­kat fläsk kryd­dat med kum­min som ser­ve­ras med surkål och knö­del, kok­ta po­ta­tisklim­par – men världs­stad som den är hit­tar du för­stås mat för al­la sma­ker i Prag.

Öl är för­stås dryc­ken fram­för and­ra i pils­ner­lan­dets hu­vud­stad, men även tjec­kis­ka vi­ner från Mä­h­ren är van­li­ga i gla­sen på Prags re­stau­rang­er och ba­rer.

At­mosphe­re

På för­hand är det ing­et som ta­lar för att den här my­si­ga och jo­vi­a­lis­ka in­ner­gårds­pu­ben ska ser­ve­ra all­de­les ut­sökt kött, men det är pre­cis vad den gör. Den om­fat­tan­de me­nyn kun­de va­ra häm­tad från vil­ken sport­bar som helst, men vad gör det när rå­va­ror­na hål­ler hög klass. Ett pris­värt stäl­le att bör­ja kväl­len på, ba­ra en kort pro­me­nad från Karls­bron. Sme­ta­no­vo nabrez­hi 14, Prag 1 at­mos­ka.cz

Bar 23

Av­slapp­nad och liv­lig bar med per­son­lig prä­gel i de lug­na­re de­lar­na av Nové Mesto. Bra drin­kar, trev­lig per­so­nal och hål­ler öp­pet än­da in på små­tim­mar­na. Kre­men­co­va 23, Prag 1 bar23.cz

Bad Flash Bar

Är di­na ölpre­fe­ren­ser av det mer mo­der­na sla­get är det här stäl­let för dig i Prag. Med ett dus­sin sor­ter på fat och fle­ra hund­ra på flas­ka täc­ker Bad Flash Bar in det mesta och det bäs­ta av det som hän­der hos sta­dens mi­kro­bryg­ge­ri­er. Pre­ten­tiöst med täck­ning för det. Krymská 126/2, Prag 10 fa­ce­book.com/pg/bad­flas­h­bar

Estrel­la

Li­tet och en­kelt, men med om­bo­nad in­red­ning och vän­lig ser­vice. Me­nyn är kort, men in­ne­hål­ler någ­ra av de bäs­ta ve­ge­ta­ris­ka rät­ter­na som Prag kan er­bju­da. Mis­sa in­te risot­ton. Opa­to­vická 17, Prag 1

Lu­cer­na

Märk­lig – och ro­lig natt­klubb med nå­got äld­re publik och mu­sik där­ef­ter. På hel­ger­na är det 1980- och 90-tal som gäl­ler och för sä­ker­hets skull vi­sas även de till­hö­ran­de mu­sik­vi­de­or­na upp i den­na ge­ne­röst till­tag­na te­a­ter­sa­long. Hål­ler öp­pet även un­der vec­kor­na med li­ve­s­pel­ning­ar av oli­ka slag. Vo­dic­ko­va 36, Prag 1 mu­sic­bar.cz

Mo­ment

Ve­ge­ta­riskt kafé med fru­kost och lunch som tor­de loc­ka även den mest in­bit­ne köt­täls­ka­ren. Ett ljust och fräscht in­slag i en stad där man an­nars of­ta får äta i mörk­ret. Slezká 62, Prag 2 ca­fe­mo­ment.cz

U Ku­relů

Så här ska det se ut och så här har det ock­så sett ut i siså­där hund­ra år. En he­der­lig ölstu­ga med trev­lig at­mo­sfär som ty­värr stäng­er nå­gon tim­me för ti­digt. Bra käk! Chva­lo­va 1, Prag 3 uku­re­lu.cz

U Pin­kasů

Den verk­li­ga klas­si­kern bland sta­dens tu­sen­tals öl­sjapp. 1842 brygg­des den förs­ta flas­kan Pils­ner Ur­quell och året där­på slog U Pin­ka­su upp dör­rar­na i cen­tra­la Prag. Stort stäl­le med fle­ra mind­re öl­hal­lar och i käl­la­ren finns tap­pen från 1843 fort­fa­ran­de kvar för all­män be­skå­dan. Jung­man­no­vo nám. 15/16, Prag 1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.