SNABBFAKTA

RES Travel Magazine - - GUIDE PRAG -

Prag är Tjec­ki­ens hu­vud­stad och tilli­ka lan­dets störs­ta stad med näs­tan 1,3 mil­jo­ner in­vå­na­re. Sta­den, som vi kän­ner den i dag, grun­da­des på 800-ta­let, men plat­sen vid flo­den Vlta­vas strand lär ha va­rit be­bodd i om­kring 2 500 år. Språk: Tjec­kis­ka. Va­lu­ta: 1 tjec­kisk ko­ru­na (CZK) = 0,35 svens­ka kro­nor.

Re­sa dit: Dag­li­ga fligh­ter från Stock­holm och Kö­pen­hamn samt tre till fy­ra av­gång­ar i vec­kan från Gö­te­borg och Mal­mö. Pri­ser för tur och re­tur­flyg star­tar runt tu­sen­lap­pen.

Ta sig runt: De fles­ta sto­ra se­värd­he­ter­na lig­ger på pro­me­na­dav­stånd från varand­ra. För den som vill ta sig ut från stads­kär­nan re­kom­men­de­ras den ut­märk­ta kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.