SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - GUIDE ISLAND -

Vand­ring

Ar­ctic Ad­ven­tu­res är en av de störs­ta re­se­ar­ran­gö­rer­na på Island och er­bju­der en rad vand­ring­ar, bland an­nat till Land­man­nalau­gar, samt and­ra ak­ti­vi­te­ter. ad­ven­tu­res.is

Rid­ning

Ut­an­för Reyk­ja­vik lig­ger Eld­hes­tar som har om­kring 350 is­lands­häs­tar. Dags- och veck­out­flyk­ter i vild­mar­ken på häst­ryg­gen. Kor­ta­re ut­flyk­ter vin­ter­tid. Eld­hes­tar an­ord­nar även and­ra ak­ti­vi­te­ter. eld­hes­tar.is

Vals­pa­ning

El­ding ut­går från ham­nen i Reyk­ja­vik och har en rad oli­ka valsa­fa­ris på sche­mat. Även fis­keut­flyk­ter och sjö­få­gelspa­ning. el­ding.is

Strand­fis­ke

MudS­hark är den en­da ar­ran­gö­ren som an­ord­nar havs­fis­ke di­rekt från strän­der­na. Mág­nus Jó­hanns­son är bi­o­log och be­rät­tar histo­ri­er om Island från en eko­lo­gisk vin­kel. An­ord­nar även vand­ring­ar och jee­put­flyk­ter. muds­hark.is

Bad

Det finns många he­ta käl­lor att vär­ma sig i och den mest kän­da är Blå la­gu­nen. Utom­hus­ba­det lig­ger mitt på ett la­va­fält mel­lan Reyk­ja­vik och Ke­fla­vik. Av­sätt många tim­mar till max­i­mal njut­ning och boka i för­väg! blu­e­la­goon.com

Flyg he­li­kop­ter

Ett bra sätt att upp­täc­ka den is­länds­ka na­tu­ren är från luf­ten. Välj kor­ta­re el­ler läng­re ut­flyk­ter med he­li­kop­ter. Er­far­na pi­lo­ter som ger re­se­nä­ren oför­glöm­li­ga naturupplevelser. he­li­cop­ter.is

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.