Guide Zürich

RES Travel Magazine - - GUIDE ZÜRICH -

SHOP­PING

Bahn­hofstras­se Lyxshop­ping­ga­tan i Zürich. Ju läng­re bort från sjön du går desto bil­li­ga­re blir mär­ke­na – från Dol­ce&Gab­ba­na och Cha­nel till Za­ra och H&M. Gam­la stan Lil­la byn, Dör­fli, som lo­kal­bor of­ta kal­lar stads­de­len be­står av om­rå­de­na Ni­e­der­dorf och Ober­dorf. Liksom i gam­la stan i Stock­holm dug­gar sou­ve­nir­bu­ti­ker­na tätt här. Eu­ro­paal­lee Ett nytt kvar­ter som är på fram­marsch i Zürich. Här hit­tar du allt från de­sign­chict och unikt hant­verk till väle­ta­ble­ra­de kläd­mär­ken. Spa­na in bu­ti­ken Lo­la Fred som in­te ba­ra säl­jer yo­ga­klä­der ut­an även er­bju­der yo­ga­klas­ser. Lo­la Fred Eu­ro­paal­lee 5 en.lolafred.com Kreis5 Väst­ra Zürichs for­na in­du­stri­om­rå­de som nu har bli­vit hippt och tren­digt kal­las Kreis5. Här hit­tar man bland an­nat Vi­a­dukt – en sträc­ka där man ut­nytt­jar mel­lan­rum­men mel­lan tåg­bro­ar­na som bu­tiks­och re­stau­rang­lo­ka­ler. I om­rå­det lig­ger ock­så kän­da Frei­tag To­wer. Frei­tag To­wer Mär­ket Frei­tag blev känt för att till­ver­ka väs­kor av gam­la pre­sen­ning­ar, cy­kel­slang­ar och bil­bäl­ten. Tor­net är byggt av con­tain­rar som har stap­lats på varand­ra och som har bli­vit ett land­mär­ke. Cool af­fär och en se­värd­het i sig själv. Ge­roldstras­se 17 frei­tag.ch Ca­bi­net En pop­in­bu­tik som säl­jer li­te allt möj­ligt – från trö­jor till­ver­ka­de av lo­ka­la de­sig­ners till upp­stop­pa­de djur. Ett le­jon nå­gon? Dju­ren kom­mer från ett zoo där de har dött en na­tur­lig död – de har så­le­des in­te av­li­vats för att bli nå­gons trofé. Vi­a­dukt­stras­se 83 ca­bi­net-sto­re.ch

3 X CHO­KLAD

Teu­scher För fin­sma­ka­ren. Teus­her ska en­ligt många cho­klad­kän­na­re gö­ra den bäs­ta cho­kla­den i värl­den – och det är just i Zürich som den till­ver­kas. Ett plus är att Teus­her in­te an­vän­der någ­ra ke­mi­ka­li­er, till­sat­ser el­ler kon­ser­ve­rings­äm­nen. Bahn­hofstras­se 46 teu­scher.com Con­fi­s­e­rie Sprüng­li Kon­di­to­ri med bu­ti­ker runt om i he­la Zürich. Gil­lar du gam­la tan­ter, en kopp kaf­fe och en cho­kladpra­lin – då är det till Con­fi­s­e­ri Sprüng­li på Ban­h­hofstras­se du ska. För den som in­te gil­lar kaf­fe kanske en kopp varm cho­klad kan sma­ka? Un­der som­mar­må­na­den är glass ock­så en stor­säl­ja­re. Bahn­hofstras­se 21 spru­eng­li.ch Lä­de­rach Fan­tas­tisk cho­klad med bu­ti­ker i he­la Schweiz. Öpp­na­de verk­sam­he­ten 1962 men är i dag ett av Schweiz mest be­röm­da mär­ken när det kom­mer till kva­li­tets­cho­klad. Mis­sa in­te de­ras cho­klad­ka­kor med kan­de­ra­de fruk­ter och nöt­ter. Bahn­hofstras­se 106 la­e­de­rach.com

BO­EN­DE

Wid­der Ho­tel Ett hi­sto­riskt ho­tell där nio oli­ka hus är sam­man­flä­ta­de i ett ho­tell. In­te ba­ra hu­sen är uni­ka – var­je rum är ock­så unikt, i in­red­ning och stil. Lä­get är ock­så per­fekt – mitt i gam­la stan. Dub­bel­rum från cir­ka 4 850 kro­nor per natt. Ren­nweg 7 wid­der­ho­tel.com B2 Bou­ti­que Ho­tel My­sigt bou­ti­que­ho­tell li­te läng­re upp på Zürichs slät­ter med vac­ker ut­sikt över sta­den. Spa­na in de­ras spa­av­del­ning och poo­len på ta­ket. Otro­ligt hjälp­sam per­so­nal, frä­scha rum och en my­sig fru­kost­mat­sal som på­min­ner om ett bib­li­o­tek – det här är det per­fek­ta ho­tel­let för att åter­häm­ta sig ef­ter en lång och in­ten­siv dag på stan. Dub­ bel­rum från cir­ka 2 850 kro­nor per natt. Brand­schen­kestras­se 152 b2bou­ti­que­ho­tels.com Dol­der Grand I en gam­mal bygg­nad från 1899 hit­tas det här un­der­ba­ra lyx­ho­tel­let som även in­hy­ser ett spa med ut­sikt över sjön och al­per­na. Här chec­kar of­ta A­kän­di­sar och Hol­ly­wood­stjär­nor in, bland an­nat har Jus­tin Bie­ber bott här, nå­got man för­sök­te hål­la hem­ligt, men som blev plåg­samt up­pen­bart för ho­tel­lets öv­ri­ga gäster på grund av al­la skri­kan­de fans som stod ut­an­för. Ho­tel­let lig­ger li­te ut­an­för cent­rum. Dub­bel­rum från cir­ka 5 400 kro­nor per natt. Kur­haus­stras­se 65 the­dol­der­grand.com

SE & GÖ­RA

Lin­den­plat­ze My­si­gas­te plat­sen i Zürichs om du vill ha en vac­ker ut­sikt över sta­den. En li­ten oas mitt i stan. Ba­da i flo­den Att ba­da i flo­den är ett mås­te om man be­fin­ner sig i Zürich un­der som­mar­må­na­der­na. Vatt­net är klart och at­mo­sfä­ren är li­vad. Det finns även spe­ci­el­la bad­hus som har stängt av de­lar av flo­den till att bli pri­va­ta poo­ler. Men den del som är all­män fun­ge­rar all­de­les ut­märkt om man har egen hand­duk med sig och in­te bryr sig om dusch.

MAT & DRYCK

La Sal­le En av väst­ra Zürichs fin­re­stau­rang­er som lig­ger be­lä­gen i en gam­mal fa­brikslo­kal. Här är det upp­du­kat med vi­ta du­kar och väl­put­sa­de glas in­till en trev­lig te­a­ter och jazz­klubb. Schiff­baustras­se 4 la­sal­le-re­stau­rant.ch Helv­ti Di­ner För en blo­dig ham­bur­ga­re – gå till Helv­ti Di­ner. Du kan be­stäl­la tre va­ri­an­ter av köt­tet: Swiss Pre­mi­um, An­gus och Wa­gyu. Lägg till ägg, ost, gu­aca­mo­le el­ler bacon och säg hur du vill ha köt­tet tilla­gat. För den mo­di­ga kanske en El­vis­bur­ga­re med sylt, ba­nan och jord­nöts­smör kan va­ra nå­got? Ka­ser­nenstras­se 2 helv­ti-di­ner.ch AuGust bouche­ri Här är det kött som står i fo­kus. För den som vill avnju­ta ett glas vin med char­ku­te­ri­er är det hit man bör be­ge sig. Här kan man vid si­dan av hu­vud­rät­ter­na be­stäl­la in skin­kor och sa­la­mi i oli­ka por­tions­stor­le­kar – 50 gram, 100 gram och 200 gram. Ren­nweg 1 au-gust.ch Les Hal­les ”Al­ter­na­tivt” är nog egent­li­gen det rät­ta or­det för att be­skri­va den här re­stau­rang­en där muss­lor står i fo­kus. He­la stäl­let an­das bå­de punk och trend. Pfingstweidstras­se 6 les-hal­les.ch Bris­ket Bred­vid Les Hal­les lig­ger Bris­ket som ser­ve­rar sma­ker från fram­förallt den ame­ri­kans­ka sö­dern. Pul­led pork, spa­re ribs och kyck­ling­ving­ar – ame­ri­kansk mat när den sma­kar som mest. Pfingstweidstras­se 6 bris­ket.ch Ri­mi­ni Bar My­sig bar in­till en flod­pool. Här sam­sas en sa­lig bland­ning av folk – från ko­stym­klätt till hip­s­ters i kor­ta shorts. Gå hit främst för de­ras drin­kar. Blir du hung­rig finns ock­så piz­za att be­stäl­la. Bad­weg 10 ri­mi­ni.ch Hiltl Haus Världens förs­ta ve­ge­ta­ris­ka re­stau­rang, en­ligt Gu­in­ness re­kord­bok. Här finns en buffé där man be­ta­lar för det man läg­ger upp på tall­ri­ken, per­fekt för den som gil­lar myc­ket grönt. Sihlstras­se 28 hiltl.ch Frau Ge­rolds Gar­ten My­sigt af­ter­work­stäl­le dit Zürichs trend­käns­li­ga kli­en­tel gär­na sö­ker sig. Hit går man för att um­gås i ur­ban träd­gårds­mil­jö över ett glas öl el­ler en drink. Ge­roldstras­se 23 frau­ge­rold.ch

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.