Sa­ra Esco­bar Bur­löv Cen­ter Ar­löv

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN -

Som­ma­ren när­mar sig med storm­steg, och om du in­te bo­kat din som­mar­re­sa än så är det hög tid. Om det är nå­got man lärt sig från de se­nas­te årens osta­di­ga som­rar och full­bo­ka­de flyg­plan så är det att det är mö­dan värt att sol­säk­ra en vec­ka el­ler två i god tid. Har du möj­lig­het att re­sa bort in­nan skol­lo­ven bör­jar så är pri­ser­na of­ta läg­re, och Ka­na­ri­eö­ar­na är var­ma nog för en bad­se­mes­ter när det fort­fa­ran­de är svalt i Me­del­ha­vet. Här bred­vid hit­tar du tips på någ­ra av mi­na fa­vo­ri­t­re­sor, bå­de för dig som är ute ef­ter av­slapp­ning el­ler även­tyr. Väl­kom­men till nå­gon av vå­ra 51 bu­ti­ker, till tic­ket.se el­ler 0770-456 106 så hjäl­per vi gär­na till med att hit­ta den per­fek­ta re­san för just dig! Sa­ra Esco­bar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.