JÄTTEKANIN MYSTISKT DÖD EF­TER FLYGTUR

RES Travel Magazine - - Transit -

VAD HÄN­DE EGENTLIGEN med Si­mon? Den en me­ter långa jät­te­ka­ni­nen av­led ny­li­gen i sam­band med en Uni­ted Air­li­nes-flight mel­lan London och Chi­ca­go. Un­der mys­tis­ka om­stän­dig­he­ter, me­nar bå­de mat­te och flyg­bo­lag. En­ligt äga­ren An­net­te Ed­wards ska ka­ni­nen ha dött ef­tersom den för­va­rats allt­för kallt i en ken­nel på pla­net me­dan Uni­ted Air­li­nes, å sin si­da, på­står att Si­mon va­rit häl­san själv när pla­net lan­dat, men plöts­ligt hit­tats död i sin bur. En rätts­tvist är nu i var­dan­de då äga­ren krä­ver er­sätt­ning och det i den öv­re klas­sen ef­tersom Si­mon var storfa­vo­rit till att ploc­ka hem ti­teln som värl­dens störs­ta ka­nin på en ut­ställ­ning i Io­wa nu i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.