5x Ba­rer

RES Travel Magazine - - GUIDE: ROM -

1. CA­SA COPPELLE

Ba­ren på re­stau­rang Ca­sa Coppelle är li­ten men snygg och värd ett be­sök. Bakom dis­ken står Da­ni­e­le Va­le­ri som läm­nat fem­stjär­ni­ga lyx­ho­tel­let Rus­sie där han ge­nom åren ser­ve­rat rock­stjär­nor och pre­si­den­ter.

– Där lär man sig att ha tå­la­mod och att va­ra tyst när nå­gon be­stäl­ler en cappuc­ci­no till en an­sjo­vis­pas­ta, skrat­tar han.

Le Cop­pel­les drin­kar är långt ifrån new age, istäl­let sat­sar Da­ni­e­le på klas­sis­ka drin­kar från 1980- och 1990-ta­len. Här kän­ner man sig som en film­stjär­na i den svagt upp­lys­ta ba­ren me­dan mo­de­med­vet­na gäs­ter sit­ter kring bor­den bred­vid. Pi­az­za del­le Coppelle 49 ca­sacop­pel­le.com

L´OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO

Här är det hant­verks­mäs­sig öl som är ut­gångs­punk­ten bå­de för ma­ten och för drin­kar­na som ser­ve­ras i ba­ren. Ett nytt kon­cept som snabbt bli­vit po­pu­lärt i Rom. Menyn är allt an­nat än ba­nal och man an­vän­der så klart ba­ra de bäs­ta av rå­va­ror. Piz­za finns ock­så, och den hål­ler Ne­a­pel­stan­dard vad det gäl­ler kva­li­tet. Den välin­for­me­ra­de per­so­na­len gör allt myc­ket ro­li­ga­re, de kan sva­ra på det mesta som finns att ve­ta om ölets värld. In­red­ning­en är snygg med rött golv, enk­la sto­lar kläd­da i svart lä­der och en stor bar­disk som do­mi­ne­rar rum­met. Ett stäl­le man gär­na går till­ba­ka till gång ef­ter gång. Via Sil­la 26 osteria.bir­ra­del­bor­go.it

3. IL TAZIO PÅ HO­TEL BOSCOLO EXEDRA

Ho­tel Boscolo Exedra lig­ger på Pi­az­za del­la Re­pubb­li­ca. På sam­ma plan som fo­a­jén lig­ger även den snyg­ga cham­pagne­ba­ren. Välj mel­lan 22 oli­ka sor­ters cham­pagne och kom­bi­ne­ra med ost­ron. Man har även ett stort ur­val av ita­li­ens­ka mous­se­ran­de vi­ner. To­talt finns det 180 eti­ket­ter att väl­ja mel­lan. En trev­lig bör­jan el­ler av­slut på kväl­len även om man in­te so­ver kvar på ho­tel­let. Ba­ren är öp­pen mel­lan kloc­kan 09.00–01.00. Pi­az­za del­la Re­pubb­li­ca 47 exedra-roma.bosco­lo­ho­tels.com/ re­stau­rants-di­ning-ro­me/tazio-bar

4. BRYLLA

Roms just nu he­tas­te vin­bar, med över 200 oli­ka vi­ner på glas. Stort ur­val av eko­lo­gis­ka och bio­dy­na­mis­ka vi­ner. Man kan äta lunch, ta en ape­ri­tif med char­ku­te­ri­er och os­tar el­ler äta en mer ele­gant mid­dag. Det är ba­ra att väl­ja. In­red­ning­en är väl­kom­nan­de och mo­dern ut­an att bli pre­ten­tiös. Mar­cel­la Ca­pal­do he­ter da­men bakom Brylla och du kan frå­ga om vil­ket vin som helst på vin­lis­tan och få histo­ria, re­gi­on och anek­do­ter be­rät­ta­de. Dric­ker man in­te upp he­la flas­kan så kan man få ta med res­ten hem i en vin-dog­gy­bag. Via Chi­a­na 77 brylla.it

5. IL COLLEGIO

Ema­nu­e­le Broc­ca­tel­li har rött skägg och coo­la klä­der. När han job­bar bakom bar­dis­ken på Il Collegio, ett sten­kast bort från Pant­he­on är det svårt att sli­ta blic­ken från hans va­na rö­rel­ser me­dan han ska­kar drin­kar. Och in­te vil­ka drin­kar som helst. Hans eg­na re­cept är de som står på menyn. Är det ett namn som drink­fan­tas­ter kän­ner till i Rom så är det Ema­nu­e­le Broc­ca­tel­li.

– Jag vill be­rät­ta en histo­ria med mi­na drin­kar, ut­an att det blir pre­ten­tiöst. Jag gör ju fak­tiskt ba­ra drin­kar, jag räd­dar inga liv på ett sjuk­hus, skrat­tar han öd­mjukt.

Man ser­ve­rar även enkla­re rät­ter på Il Collegio. Det är lätt att tri­vas i den rym­li­ga och luf­ti­ga lo­ka­len. Pi­az­za Capra­ni­ca 99/100 col­le­gi­o­ro­ma.com

På Il Collegio står en av Roms bäs­ta bar­ten­ders bakom dis­ken. Ema­nu­e­le Broc­ca­tel­lis drin­kar hål­ler världs­klass.

Ca­sa Coppelle sat­sar på klas­sis­ka drin­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.