Pånytt­född tåg­sta­tion LE HA­SARD LU­DI­QUE

RES Travel Magazine - - PARIS -

Kul­tur­pro­jek­tet Le Ha­sard Lu­di­que är re­sul­ta­tet av en grupp eldsjä­lars ge­dig­na ar­be­te. Den över­giv­na tåg­sta­tio­nen Saint-Ou­en bör­ja­de re­no­ve­ras för fem år se­dan och rym­mer i dag kon­sert­hall, works­hop och re­stau­rang. Pre­cis som gran­nen, La Re­cycle­rie, som ge­nom­gått en lik­nan­de för­vand­ling, är Le Ha­sard Lu­di­que en av 18:e ar ron diss e men te t s mest se­vär­da bygg­na­der. 128 avenue de Saint-Ou­en le ha­sard l u di q u e. paris

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.