Pe­op­le watching deluxe HAR­RY CIPRIANI

RES Travel Magazine - - NEW YORK -

Har­ry Cipriani, el­ler Cipriani Up­town som det he­ter i folk­mun, gör ing­et vä­sen av sig. Den ano­ny­ma kro­gen med ve­ne­ti­ans­ka anor och tyll­gar­di­ner ser ut att loc­ka blå­hå­ri­ga tan­ter ef­ter en bridge­träff, det är bur­get, det är gam­mal­dags, det är en egen li­ten värld av Up­per East Si­de-flärd. ”Var­för ska vi gå på det tråk­stäl­let”, suc­ka­de min vän ny­li­gen in­nan han in­såg vil­ka un­der­ba­ra spek­ta­kel som ut­spe­lar sig bakom de där mor­mors­ri­då­er­na. All­ra bäst är det vid cock­tail­dags, pre­cis då mid­dags­ru­schen sät­ter fart och en ka­val­kad av väl­po­le­ra­de per­son­lig­he­ter tril­lar in med skräd­da­de manér. Ta en drink i ba­ren och tit­ta på folk, tjuv­lyss­na på de­ras kon­ver­sa­tio­ner och läpp­ja på den guld­kan­ta­de till­va­ron som är klas­siskt New York-för­näm. Ne­gro­nin må va­ra dyr men den är star­ka­re än bords­gran­nens ak­tie­port­följ och de fri­te­ra­de zuc­chi­nichip­sen är gra­tis. 781 Fifth Avenue cipriani.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.