Disco­kung­ens nya ho­tell PUB­LIC HO­TEL

RES Travel Magazine - - NEW YORK -

År 1980 fick Studio 54:s di­sco­hit en fa­tal re­pa då skatt­ma­sen klu­ra­de ut att klub­bens äga­re Ste­ve Ru­bell och Ian Sch­ra­ger fiff­lat un­dan 2,5 mil­jo­ner dollar. Viny­len tyst­na­de, danspa­lat­set stäng­de och kän­di­sar­na för­lo­ra­de där­med ett stam­lo­kus. De­ka­densmäs­tar­na Ru­bell och Sch­ra­ger åk­te dit för skat­te­fusk, de satt på kå­ken i ett drygt år, när de fri­a­des ha­de de för­stås för­lo­rat si­na al­ko­hol­till­stånd. Ut­an spon­ken gick det ju in­te att star­ta nå­gon ny natt­klubb, de fann dock en luc­ka i al­ko­hol­la­gen – om de drev ho­tell var det fullt möj­ligt att få ut­skänk­nings­till­stånd. Her­rar­na öpp­na­de sålun­da M or­gans. Ru­bell dog fem år se­na­re me­dan Sch­ra­ger fort­fa­ran­de är New Yorks mesta ho­tell­kung. Pub­lic är hans se­nas­te ki­oskväl­ta­re, per­fekt be­lä­get på Lo­wer East Si­de, ett li­tet nö­jes­fält med lju­sa, smak­ful­la rum, ett par stim­mi­ga re­stau­rang­er och tre ba­rer (en på ta­ket!), samt själv­klart en klubb för dans, per­for­man­ce, konst med me­ra. 215 Chrys­tie Stre­et pub­li­cho­tels.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.