TRANSIT

Det är svårt att miss­lyc­kas med re­stau­rang­be­sö­ken i Bang­kok, men även om du är i en av värl­dens bäs­ta mat­stä­der vill vi in­te att du mis­sar de här på ditt näs­ta be­sök.

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL -

Här hit­tar du stort och smått från värl­dens al­la hörn. Vil­ka är de tren­di­gas­te re­stau­rang­er­na i Bang­kok just nu? Hur kan en mul­ti­mil­jo­när le­va som en mil­jar­där? Vil­ken hit­låt öka­de re­san­det till Pu­er­to Ri­co med 45 pro­cent? Och vil­ken stad är po­pu­lä­rast på Instagram? En på­se gott och blan­dat à la RES helt en­kelt.

PASTE

Paste är täm­li­gen ny­öpp­nad och lig­ger på tred­je vå­ning­en i köp­cent­ret Gay­sorn och ser­ve­rar en­kel och fräsch thai­mat. Här di­ne­rar du an­ting­en vid ett van­ligt bord el­ler i en av de små al­ko­ver­na vid de enor­ma fönst­ren med ut­sikt över köp­cent­ret Cen­tral World. Kom­plexa och spra­kan­de sma­ker ska­pas av här­li­ga bland­ning­ar av in­gre­di­en­ser, som till ex­em­pel ank­sal­la­den som ser­ve­ras med ba­nan­blom­ma, ko­ri­an­der, chi­li, lit­chi, vi­ta se­sam­frön, gur­ka, rostat ris, ros­ta­de ko­kos­ski­vor, böngrod­dar, stekt vit­lök, små bi­tar av sjö­gräs, scha­lot­ten­lök och vi­et­na­me­sisk myn­ta – ut­sökt! Gay­sorn köp­cent­rum, tred­je vå­ning­en, 999 Plo­en­chit Rd. pa­s­te­bang­kok.com

THE NEVER ENDING SUMMER

Det går in­te att stic­ka un­der stol med att re­stau­rang­nam­net har en ome­del­bar drag­nings­kraft på en fru­sen skan­di­nav. Re­stau­rang­en är be­lä­gen i en fö­re det­ta la­ger­bygg­nad vid Chao Ph­raya­flo­den. Häng med Bang­koks coo­las­te män­ni­skor och ät tra­di­tio­nel­la thai­länds­ka maträt­ter som ku­ber av vat­ten­me­lon med en torr ”dres­sing” av fisk, soc­ker och fri­te­rad scha­lot­ten­lök, el­ler en smak­rik grön cur­ry med fläsk och färsk thai­ländsk chi­li. 41/5 Cha­ro­en Na­korn Rd fa­ce­book.com/TheNe­verEn­ding­Sum­mer

SALA RATTANAKOSIN

Sala Rattanakosin har en av de mest iko­nis­ka ut­sik­ter­na över Bang­kok. Re­stau­rang­ens två vå­ning­ar er­bju­der plat­ser bå­de in­om­hus och ut­om­hus samt en su­ve­rän tak­ter­rass. Här ser­ve­ras en bland­ning av in­ter­na­tio­nel­la maträt­ter och ett va­ri­e­rat ut­bud av tra­di­tio­nel­la thaifa­vo­ri­ter. Re­stau­rang­en lig­ger vid flod­kan­ten, mitt emot Gry­nings­temp­let, Wat Arun, och äga­ren till bou­ti­que­ho­tel­let har gjort det bäs­ta av det fan­tas­tis­ka lä­get med en vägg helt i glas som till­va­ra­tar den mag­ni­fi­ka ut­sik­ten. 39 Ma­ha­rat Ro­ad Tha Thi­en sa­la­re­sorts.com/rattanakosin/di­ne

SOUL FOOD MAHANAKORN

Häl­so­sam­ma in­gre­di­en­ser, ge­nu­in mat­lag­ning och se­ri­ö­sa drin­kar är slag­or­den för re­stau­rang­en och cock­tail­ba­ren Soul Food Mahanakorn. Be­lä­get i det po­pu­lä­ra om­rå­det Thong­lor, ser­ve­rar kö­ket ge­nu­in thai­mat med kött, skal­djur, cur­ry, grön­sa­ker, nud­lar, sal­lad och till­tugg. Soul Food Mahanakorn bryr sig om rå­va­ror­na, som of­ta kom­mer från mind­re går­dar i nord­öst­ra Thai­land. Menyn är sä­songs­an­pas­sad. 56/10 Suk­hum­vit Soi 55 soul­food­ma­ha­na­korn.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.