Allt an­nat än cam­ping på Down­town Cam­per

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

SCANDICS NYA STOLTHET Down­town Cam­per är det ny­as­te till­skot­tet av lyx­i­ga och ur­ba­na kon­cept­ho­tell vid Brun­ke­bergstorg i Stock­holm. Ho­tel­let dof­tar som det ser ut: trä av oli­ka fär­ger och for­mer och cog­nacs­fär­gat lä­der mö­ter Ralph Lau­ren­ish rut­möns­ter och natur i form av grö­na väx­ter. Sto­ra ge­men­sam­ma ytor bju­der på shuff­le­board, ping­is­bord, schack­spel och ex­klu­si­va gung­or. Den hur­ti­ga kan ex­em­pel­vis springa i grupp el­ler gö­ra yo­ga på ta­ket – blir ho­tel­let Stock­holms nya lek­plats för vux­na? Vill man ba­ra nju­ta går det bra i ex­trem­långa ches­ter­fi­eldsof­for med en väl­kom­po­ne­rad drink i han­den.

Man har även upp­fun­nit en ny rumska­te­go­ri för kom­pis­gäng och fa­mil­jer som re­ser till­sam­mans och vill de­la på ge­men­sam­ma ut­rym­men. Cam­per Co­Living finns till­gäng­li­ga från och med den 1 de­cem­ber och er­bju­der möj­lig­het att kopp­la sam­man fle­ra ho­tell­rum runt ett eget var­dags­rum. Re­stau­rang­en Camp­fi­re bju­der på rök­ta sma­ker och mål­ti­den kan av­slu­tas med en gril­lad marsh­mal­low vid lä­gerel­den. Dub­bel­rum från cir­ka 1 500 kro­nor. scan­dicho­tels.se

Stock­holm har fått ett nytt ho­tell och var­dags­rum i ny­öpp­na­de Down­town Cam­per by Scan­dic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.