2 000

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

TU­RIS­TER BE­SÖK­TE TUVALU för­ra året, en­ligt sta­tistik från Världs­tu­ris­m­or­ga­ni­sa­tio­nen, UNTWO. Där­med är den po­ly­ne­sis­ka ös­ta­ten värl­dens minst be­sök­ta land. An­led­ning­ar till att be­sö­ka na­tur­skö­na Tuvalu sak­nas in­te, men det gäl­ler att in­te vän­ta för länge. En­ligt FN ris­ke­rar de­lar av ögrup­pen, som har om­kring 11 in­vå­na­re, att ham­na un­der vat­ten till följd av den glo­ba­la upp­värm­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.