BO UT­AN LAND I SIKTE

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

FEM MIL UT i ha­vet och 24 me­ter över vat­ten­y­tan. Ho­tel­let Fry­ing Pan To­wer ut­an­för North Ca­ro­li­nas kust i USA är ing­et för den som li­der av lapp­sju­ka el­ler höjd­skräck. Men för den som sö­ker en unik och oför­glöm­lig ho­tellupp­le­vel­se är den gam­la fy­ren ett sä­kert kort. Pri­set för en vis­tel­se med tre över­natt­ning­ar är dry­ga 5 000 kro­nor och be­svä­ras man av sjö­sju­ka kan det va­ra värt att läg­ga till någ­ra tu­sen­lap­par för he­li­kop­ter­trans­fer. Som gäs­ter hjälps man se­dan åt att la­ga till mål­ti­der­na av det som finns i fy­rens kyl och skaf­fe­ri – el­ler så bo­kar man ho­tel­lets kock. Fry­ing Pan To­wer har plats för åt­ta över­nat­tan­de gäs­ter och utö­ver 360 gra­ders pa­no­ra­maut­sikt er­bjuds be­kväm­lig­he­ter såsom in­ter­net, di­gi­tal­tv, bil­jard­bord och te­leskop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.