HETT PÅ IS­LAND

RES Travel Magazine - - HOTELLEXPERTEN -

IS­LAND ÄR I

topp när det gäl­ler hip­pa län­der just nu. Det lil­la lan­det krys­sar rätt på al­la mo­der­na at­tri­but. Pro­gres­sivt, stark lo­kal kul­tur, blomst­ran­de de­sign, na­tur­nä­ra, mil­jö­med­ve­tet, stor­sla­get och än­då små­ska­ligt. Själv­klart är det främst na­tu­ren som loc­kar på Is­land och många har vall­fär­dat till snyg­ga ho­tel­let Ion Ad­ven­tu­re Ho­tel på lands­byg­den men man får ab­so­lut in­te mis­sa den li­te rått char­mi­ga hu­vud­sta­den Reyk­ja­vik och så­le­des har Ion ho­tels pre­cis öpp­nat nytt mitt i stan. Ion City Ho­tel har 18 väl­de­sig­na­de rum och en re­stau­rang med fo­kus på närod­la­de rå­va­ror. Ho­tel­let är med­lem av De­sign­ho­tels. de­sign­ho­tels.com

Is­land är på trend­top­pen just nu och in­te ba­ra för sin natur, även Reyk­ja­vik loc­kar. Ion City Ho­tel er­bju­der stil­sä­kert bo­en­de centralt i den is­länds­ka hu­vud­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.