Max­i­mal mi­ni­ma­lism

RES Travel Magazine - - HOTELLEXPERTEN -

VÄNNER AV FULLSTÄNDIGT

färg­lös in­red­ning och pry­lar som gör så myc­ket som möj­ligt för att sy­nas så li­te som möj­ligt äls­kar det ja­pans­ka mär­ket Mu­ji. Få har lyc­kats så bra med pa­ra­dox­en ano­nym de­sign med stark ka­rak­tär. Snart, el­ler i al­la fall om ett par år, kan vi dess­utom fullständigt om­ge oss med max­i­mal mi­ni­ma­lism när Mu­ji öpp­nar ho­tell i To­kyo. Ho­tel­let är pla­ne­rat att öpp­na i Gin­za-di­strik­tet un­der 2019. Ett till ho­tell sägs dess­utom va­ra på gång i Ki­na, i sta­den Shen­z­hen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.