SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - INDONESIEN -

Car Free Sun­day

Var­je sön­dag mel­lan kloc­kan 06.00–11.00 stängs ga­tor­na Ja­lan Sud­ri­man och Ja­lan Tham­rin av för bil­tra­fik och läm­nar plats åt tu­sen­tals Jakar­ta­bor som kom­mer hit för att springa, cyk­la, pro­me­ne­ra el­ler skej­ta till­sam­mans med vänner och fa­milj. Det som från bör­jan var ett ini­ti­a­tiv från re­ge­ring­en för att få bukt med sta­dens luft­för­ore­ning­ar har för­vand­lats till en myc­ket upp­skat­tad tra­di­tion och en rik­tig folk­fest.

Ko­mo­do Na­tio­nal­park

Från ham­nen i La­bu­an Ba­jo el­ler Bi­ma av­går chart­ra­de bå­tar som tar dig med på en två­da­gars kryss­ning med en över­natt­ning på bå­ten. Den van­li­gas­te ty­pen är en in­do­ne­sisk trä­båt med sex spar­tans­ka hyt­ter un­der däck och med en be­sätt­ning på två till fy­ra per­so­ner. Må­let är att se ko­mo­do­va­ra­ner och att dy­ka och tu­ren in­klu­de­rar stopp på Pa­dar Is­land, Ko­mo­do, Rin­ca och Pink Beach. Pri­ser­na va­ri­e­rar men lig­ger på runt 2 500 kro­nor och in­klu­de­rar al­la mål­ti­der plus dryck. Räk­na med en in­trä­des­av­gift till par­ken på cir­ka 100 kro­nor som be­ta­las se­pa­rat. Sen till­kom­mer en kost­nad om du ska dy­ka, snork­la, fo­ta el­ler fil­ma i par­ken från cir­ka 30 kro­nor styck. ko­mo­do­na­tio­nal­park.org Lom­bok

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.