SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - KOREA -

Mat­lag­nings­kurs

Koc­ken Chris är född och upp­vux­en i Seoul och kan grann­ska­pet ut­an och in­nan. Han be­rät­tar kun­nigt och in­satt om Ko­re­as gast­ro­no­mis­ka arv och de­mon­stre­rar ko­re­ans­ka rät­ter i sin hem­trev­li­ga mat­stu­dio. k-coo­king­class.com

Hy­ra han­bok

Ett av Se­oul­bor­nas sto­ra sön­dagsnö­jen är att hy­ra han­bok, tra­di­tio­nel­la ko­re­ans­ka klä­der för bå­de män och kvin­nor, och spat­se­ra runt kring sta­dens pa­lats och tem­pel.

Pa­lats­be­sök

Gy­e­ong­bok och Chang­de­ok är två pam­pi­ga pa­lats­om­rå­den med varsin vac­ker park.

Tem­pel­vis­tel­se

Att bo på tem­pel en natt el­ler två ger be­sö­ka­ren en in­blick i den ko­re­ans­ka budd­his­men och li­vet i ett tem­pel. På temp­lestay. com finns al­la till­gäng­li­ga tem­pel lis­ta­de för bok­ning. Pris cir­ka 500 kro­nor per dygn. eng.temp­lestay.com

Be­sök kal­la kri­gets sista gräns

Den de­mi­li­ta­ri­se­ra­de zo­nen vid grän­sen till Nord­ko­rea går att be­sö­ka med en gui­dad tur. dmztours.com

Mer in­for­ma­tion

Vi­sit Ko­rea har ut­för­lig in­for­ma­tion om des­ti­na­tio­ner och se­värd­he­ter. eng­lish.vi­sit­ko­rea.or.kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.