SNABBFAKTA

RES Travel Magazine - - KOREA -

Seoul lig­ger i nord­väst­ra Syd­ko­rea ba­ra fem mil från grän­sen mot Nord­ko­rea. Sta­den är byggd på bäg­ge si­dor om den bre­da flo­den Han och om­ges av berg.

Re­sa hit: Fle­ra bo­lag fly­ger till Seoul (In­che­on), snab­bast är Fin­nair med en res­tid på drygt 12 tim­mar från Ar­lan­da. And­ra al­ter­na­tiv är KLM/Air Fran­ce el­ler Luft­han­sa, då via Amsterdam el­ler Frank­furt. Seoul in­går i pa­ket­re­sor hos bland an­nat Jam­bo Tours. In­vå­na­re: I stads­kär­nan bor cir­ka 10 mil­jo­ner in­vå­na­re, i stor­stads­re­gi­o­nen drygt 25 mil­jo­ner. Tids­skill­nad: + 7 tim­mar Va­lu­ta: Won

Ta sig runt: Tun­nel­ba­ne­nä­tet är väl ut­byggt och mo­dernt med in­for­ma­tion bå­de på eng­els­ka och ko­re­ans­ka. Med ett på­fyllt T­mo­ney­kort är du väl­kom­men på al­la kom­mu­ni­ka­tio­ner i he­la Syd­ko­rea, och du kan även be­ta­la taxi med kor­tet. Taxi och Uber är smi­digt och bil­ligt, kos­tar un­ge­fär en tred­je­del av vad det gör i Sve­ri­ge.

Upp­kopp­lat: Wi­fi finns näs­tan över­allt – på kafé­er, re­stau­rang­er och i bu­ti­ker. Ibland är det öp­pet, an­nars bru­kar ko­den fin­nas vid kas­san. Många tun­nel­ba­nesta­tio­ner bju­der på fritt wi­fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.