Chris­ter Björk­mans Bäs­ta...

Vår al­las Mel­lo­kung Chris­ter Björk­man är ak­tu­ell med en ny själv­bi­o­gra­fi. Men an­led­ning­en till att vi ring­de upp ho­nom är in­te på grund av den. Nej, Chris­ter är näm­li­gen en in­bi­ten Mal­lor­ca­kän­na­re och för­ra året köp­te han en lä­gen­het i Pal­ma. Vi vill så k

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN - Text: LINDA LARSSON

… STRAND

– Ge dig ut på upp­täckts­färd. Mal­lor­ca har ju så myc­ket att er­bju­da. Hyr en bil och ut­fors­ka ön. Hit­ta eg­na strand­hugg! Ca­la Ma­jor är en bra, lät­till­gäng­lig ”åka till var­je dag”sand­strand, ba­ra två kilo­me­ter ut­an­för Pal­ma. Här finns bå­de en pri­vat del och en del för all­män­he­ten. Du be­hö­ver så­le­des in­te kän­na dig pres­sad att spen­de­ra en mas­sa peng­ar om du in­te vill.

… BU­TIK

– Det be­ror på vad du är ute ef­ter men vi – jag och min man – har va­rit i ett ”in­red­nings­mo­de” sen vi köp­te lä­gen­he­ten. Mal­lor­ca Li­fe Sty­le är en per­son­lig in­red­nings- och mö­bel­bu­tik med många fi­na in­red­nings­de­tal­jer att pyn­ta lä­gen­he­ten med. Ett an­nat tips: i byn Portol har man spe­ci­a­li­se­rat sig på att gö­ra mal­lorkinskt ke­ra­mik­pors­lin. Per­fek­ta stäl­let att be­sö­ka om du är på jakt ef­ter my­si­ga kaf­fe­kop­par och skå­lar. Mal­lor­ca Li­fe Sty­le Car­rer Fab­ri­ca 4 li­fe­sty­le­mal­lor­ca.es

… KAFÉ

– Pla­za Ma­jor in­ne i gam­la stan i Pal­ma – ett stort vac­kert torg med hur många ser­ve­ring­ar som helst att väl­ja på. Mitt tips är att ef­ter en dag på stran­den slå sig ner på nå­gon av dem, ta en li­ten aper­tif och run­da av da­gen där. Sen finns det många kafé­er ut­med he­la hamn­pro­me­na­den och att sit­ta där och tit­ta ut över bå­tar­na är fan­tas­tiskt fint.

… SHOP­PING

– På Mal­lor­ca ar­ran­ge­ras en mark­nad var­je dag i nå­gon av by­ar­na vil­ka är ro­li­ga att åka till. Se­nast åk­te vi till lör­dags­mark­na­den i San­ta­nyí – he­la sta­den kryl­la­de av mark­nads­stånd. Det är ett my­sigt sätt att upp­täc­ka by­ar­nas oli­ka ut­bud av lo­ka­la spe­ci­a­li­te­ter.

… BAR

– Art Café i El Ter­re­no som lig­ger ba­ra 250 me­ter från där vi bor. En fan­tas­tiskt trev­lig bar och re­stau­rang där du sit­ter ut­om­hus i en apel­sinlund – så otro­ligt vac­kert! Per­so­na­len är dess­utom så trev­lig. Här slent­ri­ans­mi­ter jag in ba­ra för att små­snac­ka med per­so­na­len.

Car­rer de Bell­ver 9 … RE­STAU­RANG

– Can Pedro i byn Ge­no­va som lig­ger nå­gon kilo­me­ter upp i ber­gen från Pal­ma. Hit åker span­jo­rer­na för att äta sön­dags­mid­dag. Skin­kor häng­er i ta­ket, du­kar­na är ru­ti­ga och här är stort och slam­rigt. Ett stäl­le där man verk­li­gen får käns­lan av att ”jag är i Spa­ni­en”. Här ser­ve­ras tra­di­tio­nel­la rät­ter såsom gam­bas al ajil­lo, ka­ningry­ta, spansk bon­do­me­lett och pael­la. Car­rer Rector Vi­ves meson­can­pedro.com

… TAPASSTÄLLE

– To­que De Qu­e­da är en fan­tas­tisk ta­pas­bar man ba­ra mås­te gå till. Så coolt och fruk­tans­värt bra! Här känns det som att man är hem­ma hos nå­gon med ett hop­plock av oli­ka

sto­lar och bord. Och ba­ra en så­dan sak som att man kan skri­va sin egen be­ställ­ning på en lapp och ge till ser­vi­tö­ren! Car­rer de Can Ca­val­le­ria 15B

… HO­TELL

– Ho­tel Fe­liz i El Ter­re­no. Ett li­tet pri­vat­ägt bou­ti­que­ho­tell jag bru­kar tip­sa mi­na vänner om som ska ner. Ho­tel­let har en per­son­lig touch och det är vik­tigt för mig om jag ska kun­na re­kom­men­de­ra ett stäl­le. Avin­gu­da de Jo­an Miró 74, ho­tel­feliz.com

… PARK

– Par­ken Bell­ver är en gi­gan­tisk park, en värld för sig själv, där man kan springa, pro­me­ne­ra, gö­ra yo­ga och ha pick­nick. Att ba­ra gå runt och ta in al­la dof­ter av träd och blommor är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se. Bell­ver är ock­så en bra plats att sö­ka skug­ga – även när det är rik­tigt varmt hit­tar du en sval­kan­de plats.

… BY

– Jag tyc­ker man ska åka till Pu­er­to de Sól­ler på väst­kus­ten. Ba­ra re­san dit är värd en dag. Ta in­te mo­tor­vä­gen ut­an bergs­vä­gen där man pas­se­rar by­ar som bok­stav­ligt ta­lat häng­er över bergs­kan­ten. En an­nan by som är ett mås­te att be­sö­ka är Deià – en sa­go­lik by med vack­ra hus, vac­ker ar­ki­tek­tur och vack­ra vil­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.