TIPS: Så får du mest Kari­bi­en för peng­ar­na

En re­sa till Kari­bi­en kan va­ra en stor ut­gift. Men det be­hö­ver in­te bli så dyrt som du tror. Un­der­sök­ning­ar vi­sar att Do­mi­ni­kans­ka Re­pu­bli­ken ger dig mest Kari­bi­en-se­mes­ter för peng­ar­na.

RES Travel Magazine - - Detta Är En Annons Från Dominikanska Republiken -

D omi­ni­kans­ka Re­pu­bli­ken är he­ta­re än nå­gon­sin.

Lan­det har ut­setts till ” Top Carib­be­an des­ti­na­tion of the ye­ar” av värl­dens störs­ta on­li­ne­re­se­by­rå, Ex­pe­dia.com för­ra året. Och när Tri­pad­vi­sor lis­tar värl­dens bäs­ta se­me­ste­ran­lägg­ning­ar hit­tar man tre do­mi­ni­kans­ka ho­tell bland de tio bäs­ta.

Där­för är det kanske in­te så kons­tigt att svens­kar­nas re­sor till Do­mi­ni­kans­ka Re­pu­bli­ken har ökat med 192 pro­cent un­der den se­nas­te vin­tern jäm­fört med året in­nan.

MÅNGA LOCKAS – bort­sett från de fan­tas­tis­ka mil­jö­er­na och pa­ra­dis­lik­nan­de strän­der­na – av hur kon­kur­rens­kraf­tigt lan­det är sett till pris­ni­vå­er­na. Pris­in­dex för Do­mi­ni­kans­ka Re­pu­bli­ken lig­ger näm­li­gen på om­kring hälf­ten jäm­fört med Sve­ri­ge. Jäm­för man lan­det med and­ra ka­ri­bis­ka res­mål är Do­mi­ni­kans­ka Re­pu­bli­ken ett rik­tigt hett val för den som vill få ut så myc­ket som möj­ligt för peng­ar­na. GE­NOM ATT VÄL­JA en all in­clu­si­ve-re­sa finns dess­utom möj­lig­he­ten att få ut än­nu mer för peng­ar­na. Många tu­ris­ter har upp­täckt att pa­ket­re­sor­na nu­me­ra har be­tyd­ligt mer att er­bju­da än ba­ra gra­tis­dryc­ker och glass för bar­nen.

OAV­SETT OM man re­ser med bar­nen, vän­ner­na el­ler un­nar sig en ro­man­tisk re­sa med sin part­ner finns go­da möj­lig­he­ter att hit­ta ett pa­ket som pas­sar just dig.

I Do­mi­ni­kans­ka Re­pu­bli­kens sto­ra ut­bud av re­se­or­ter finns nå­got för al­la sma­ker och plån­böc­ker.

Allt fler svens­kar re­ser till Do­mi­ni­kans­ka Re­pu­bli­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.