5x Ba­rer

RES Travel Magazine - - Guide: Warzsawa -

Om det är nå­gon­stans du ska un­na dig att ba­ra dric­ka drin­kar un­der en ute­kväll är det i Wars­za­wa. Här är drin­kar­na ge­ne­rellt bå­de pris­vär­da och grymt bra.

1. NOCNY MAR­KET

En gam­mal tåg­sta­tion som nu hu­se­rar en natt­mark­nad där hip­s­ters trängs fre­dag och lör­dag kväll för att äta, dric­ka och såklart er­bjuds även fri­se­ring av skäg­get. Ko­le­jo­wa 8/10A

2. ENKLA­WA

En po­pu­lär klubb dit många går för att dan­sa he­la nat­ten lång. Of­ta fullt med folk och bra ös. Gil­lar du in­te träng­sel? Gör dig ic­ke be­svär. Ma­zowiec­ka 12 enkla­wa.com

3. PI­JAL­NIA WÓDKI I PI­WA

På den här pols­ka ked­jan ser­ve­ras bil­li­ga vod­kashots och tra­di­tio­nell polsk mat som rå­biff och sill. En tids­re­sa till­ba­ka till när Po­len var kom­mu­nis­tiskt och ett po­pu­lärt stäl­le för Wars­za­wa­bor att gå till in­nan klub­ben, ef­ter klub­ben el­ler om de ba­ra be­hö­ver pa­u­sa från klub­ban­det och fyl­la på med mer ener­gi (el­ler dryck av det star­ka­re sla­get). Nowy Świ­at 19 pwip.com.pl

COCKTAIL BAR MAX AND DON WHISKEY

Ser­ve­rar Wars­za­was fruk­ti­gas­te drin­kar. Li­ka vack­ra cock­tails att se på som de är go­da. För den som har svårt att be­stäm­ma sig är den här ba­ren det per­fek­ta stäl­let att gå till – säg ba­ra till bar­ten­dern vad du gil­lar för sma­ker så släng­er hen ihop en över­rask­ning till dig. Krucza 16/22

PLAN B

Al­la i Wars­za­wa pra­tar om Plan B – ett po­pu­lärt till­håll bland trend­män­ni­skor att släc­ka törsten kvälls­tid, be­lä­get på hip­ster­tor­get Plac Zbawi­ci­e­la. Hit går man sna­ra­re för stäm­ning­en än för själ­va drin­kar­na som så­da­na. Ale­ja Wyzwo­le­nia 18 fa­ce­book.com/Powieks­ze­ni­ePlanB

En gam­mal tåg­sta­tion har fått ett nytt syf­te. På Nocny Market sam­las Wars­za­was nattugg­lor för att dric­ka och äta gott un­der hel­gens mör­ka tim­mar.

På Pi­jal­nia Wodki Pi­wa får du en vod­kashot för ba­ra en eu­ro.

Enkla­wa är en av Wars­za­was po­pu­lä­ras­te klub­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.