Pa­ris

Lju­sets stad är en gi­ven plats för en ren­de­vouz på vå­ren – här mö­ter man sol­strå­lar­na på ute­ser­ve­ring­ar­na och ing­et klock­slag är fel för ett glas cham­pagne. RES kor­re­spon­dent Victo­ria Machmu­dov har full koll på ny­he­ter­na och snacki­sar­na i sta­den. Text: VI

RES Travel Magazine - - Paris -

Shop­ping

YVON LAMBERT

16 år ef­ter öpp­ning­en av sin förs­ta bok­han­del har den kän­da gal­le­ris­ten, som va­rit verk­sam in­om konst­värl­den se­dan 1960-ta­let, sla­git upp dör­rar­na för en ny bu­tik, även den är be­lä­gen i Ma­ra­is. Här hit­tar du konst­böc­ker, säll­syn­ta ut­gå­vor samt pos­ters och ut­ställ­nings­ka­ta­lo­ger. Ut­bu­det i Lam­berts nya konst­bok­han­del är ett av det bäs­ta som sta­den har att er­bju­da. 14 Rue des Fil­les du Cal­vai­re shop.yvon-lambert.com

MANIFESTE011

Kon­cept­af­fär som vär­nar om håll­bar­het och mil­jö. Ma­ni­fes­te 011 fö­re­språ­kar an­svars­full kon­sum­tion och är den förs­ta ve­gans­ka mo­de­bu­ti­ken i Pa­ris. Här säljs eko­vän­li­ga mär­ken som Wyl­de, Mag­net­hik och La­pi­da­ri­um men även Dr Mar­ten’s klas­sis­ka känga i ve­gan­lä­der och etis­ka do­jjor från frans­ka snea­ker-pro­du­cen­ten Ve­ja. Stängt mån­da­gar och sön­da­gar. 14 Rue Je­an Macé manifeste011.com

Se & gö­ra MUSÉE YVES SAINT LAURENT

Det nya mu­se­et in­vig­des för­ra hös­ten i hau­te coutu­re-de­sig­nerns for­na atel­jé. Sam­ling­en be­står av skis­ser, tyg­pro­ver, klän­ning­ar och ac­ces­so­a­rer. Här kan bland an­nat den be­röm­da sa­fa­ri­jac­kan och ”Le Smo­king” be­skå­das på nä­ra håll. Lig­ger runt hör­net från sam­ti­da konst­cent­ret Pa­lais de To­kyo och Musée d’Art Mo­der­ne de la Vil­le de Pa­ris. 5 Avenue Mar­ceau mu­se­eyslpa­ris.com

L’ATELIER DES LUMIÈRES

Di­gi­ta­li­se­ra­de konst­verk kom­mer snart att pro­ji­ce­ras från golv till tak och täc­ka de tio me­ter höga väg­gar­na i ett gam­malt gju­te­ri. Ef­ter suc­cén med Car­riè­res de Lumières i Baux-de-Pro­vence som loc­kat till sig 600 000 be­sö­ka­re per år har tu­ren kom­mit till Pa­ris. Mu­se­et öpp­nar i april med en ut­ställ­ning tilläg­nad de ös­ter­ri­kis­ka bild­konst­nä­rer­na Gustav Klimt och Egon Schi­e­le. 38/40 Rue Saint-Maur atelier-lu­mi­e­res.com

LA GARE

Än­nu en ned­lagd tåg­sta­tion un­der för­vand­ling. Gare du Pont de Fland­re, i ut­kan­ten av nor­ra Pa­ris, har stått över­gi­ven se­dan 1934 men har se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka fått nytt liv på ini­ti­a­tiv av en graf­fiti­konst­när och hans po­la­re. I en bygg­nad med en stor mu­ral­mål­ning an­ord­nas nu­me­ra jazz­kon­ser­ter sju da­gar i vec­kan. In­trä­det är gra­tis och dryc­ken är bil­lig, här ser­ve­ras även en­kelt till­tugg. 1 Avenue Co­ren­tin Ca­ri­ou fa­ce­book.com/LaGa­reJazz

Ho­tell PA­RIS BOU­TIK HO­TEL

Ho­tell med rum ut­sprid­da på oli­ka de­lar av Pa­ris. Ma­ra­is­rum­met La Li­brai­rie (bok­han­del på svens­ka) kal­las just så på grund av dess enor­ma bok­hyl­la som rym­mer 4 500 böc­ker. L’Epi­ce­rie är en fö­re det­ta mat­af­fär i när­he­ten av Bastil­le som gjorts om till en två­vå­nings­lä­gen­het. Pa­ris Bou­tik Ho­tel vill för­se si­na gäs­ter med en så au­ten­tisk upp­le­vel­se i sta­den som möj­ligt och hjäl­per till att gui­da be­sö­ka­re i när­om­rå­det. Dub­bel­rum från cir­ka 2 750 kro­nor per natt. 12 Rue Caf­fa­rel­li pa­ris­bou­tik.com

HO­TEL DES GRANDS BOU­LE­VARD

50-rum­ma­re med re­stau­rang, bar och tak­ter­rass i ett gam­malt hus som kan spå­ras till­ba­ka än­da till frans­ka re­vo­lu­tio­nens da­gar. Ho­tel des Grands Bou­le­vard är kol­lek­ti­vet Ex­pe­ri­men­tal Groups and­ra ho­tell i sta­den och är minst li­ka im­po­ne­ran­de som sys­ter­ho­tel­let Le Grand Pi­gal­le. In­red­ning­en för tan­kar­na till ro­man­ti­cism och aris­to­kra­ti med dra­pe­ra­de gar­di­ner och mörk­grå, ljus­grå­blå el­ler ben­vi­ta väg­gar i kalk­gips. Lig­ger centralt i Pa­ris and­ra ar­ron­dis­se­ment. Dub­bel­rum från cir­ka 2 000 kro­nor per natt. 17 Bou­le­vard Po­is­son­ni­e­re grands­bou­le­vards­ho­tel.com

Sov med stil på nya Ho­tel des Grands Bou­le­vard.

Musée Yves Saint Lau­ren vi­sar hau­te coutu­re från mo­de­hu­set. Rum­met L’Epi­ce­rie på Paris Bou­tik Ho­tel lig­ger i en fö­re det­ta mat­af­fär. Se fler­tips i vår re­segui­de till Paris på RES. se

Rum­met La Li­brai­rie på Paris Bou­tik Ho­tel har en bok­hyl­la som rym­mer 4 500 böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.