Zagreb

Kro­a­ti­ens hu­vud­stad är en ut­märkt stad för en week­en­dre­sa. Här hit­tar du fler ute­ser­ve­ring­ar per ca­pi­ta än nå­gon an­nan stad i he­la Eu­ro­pa, i gla­sen por­lar kro­a­tiskt vin och för den kul­tur­in­tres­se­ra­de finns en buffé av mu­se­er, ut­ställ­ning­ar och gal­le­ri­er a

RES Travel Magazine - - Zagreb -

Ho­tell

ES­PLA­NA­DE ZAGREB HO­TEL

Var­je stad har sitt ”Grand Ho­tel” och det här är Zagrebs. Det ståt­li­ga ho­tel­let stod klart 1925 och bygg­des för att kun­na till­go­do­se över­natt­nings­be­ho­vet för den ökan­de ska­ra be­sö­ka­re i sta­den som an­län­de med Ori­en­t­ex­pres­sen som pas­se­ra­de ge­nom Zagreb. Ho­tel­let bygg­des stra­te­giskt nä­ra tåg­sta­tio­nen. Ho­tel­let hyl­la­des i tid­ning­ar över he­la Eu­ro­pa, och än i dag är det­ta ett ho­tell som hål­ler sti­len. Mi­ha­no­vice­va 1 es­pla­na­de.hr

HO­TEL 9

Ett bou­ti­que­ho­tell med 20 rum som får an­ses va­ra ett av sta­dens mo­der­nas­te. In­red­ning­en går i vitt, sil­ver och guld – var­je ”färg” har sitt eget vå­nings­plan. Fru­kosten ser­ve­ras på tak­ter­ras­sen un­der som­mar­må­na­der­na. Ave­ni­ja Ma­ri­na Drži­ca 9 ho­tel9.hr

HO­TEL JÄGERHORN

Det här är Zagrebs älds­ta ho­tell som da­te­rar till­ba­ka till 1827. Ho­tel­let, som har 18 rum, lig­ger på en my­sig pas­sage och har ett gul­ligt kafé med ute­ser­ve­ring i bot­ten­vå­ning­en. Trots sin ål­der är in­te ho­tel­let da­te­rat be­träf­fan­de in­red­ning­en – här har man re­no­ve­rat med var­sam hand och möble­mang och de­tal­jer går i vitt, mörkt trä och jord­fär­ga­de to­ner. Top­pen­lä­ge mitt i sme­ten, med när­het till så­väl shop­ping som re­stau­rang­er och ba­rer. Ili­ca 14 ho­tel-ja­ger­horn.hr Shop­ping

GALERIJA LINK

Här hit­tar du en mängd mo­der­na kro­a­tis­ka de­sig­ners av den yng­re ge­ne­ra­tio­nen, såsom Da­ta by De­spot, Ma­ja Me­sić, Gloopy, Wal­li­ga­mi, samt smyc­ken av Tan­ja ću­rin. För­u­tom klä­der, väs­kor och hat­tar finns här även en hel del in­red­nings­pry­lar, som köks­red­skap av oliv­trä el­ler skär­brä­dor av mar­mor från ön Brać – sam­ma sten som det ame­ri­kans­ka Vi­ta hu­set är byggt av. Pav­la Ra­di­ca 27 galerija-link.hr Se & Gö­ra

MU­SE­UM OF BROKEN RELATIONSHIPS

Ett fint och ud­da mu­se­um som tur­ne­rat värl­den över med si­na ut­ställ­nings­ob­jekt – ned­skriv­na be­rät­tel­ser om hur en kär­leks­hi­sto­ria gått i kras il­lu­stre­rat med ett fö­re­mål från för­hål­lan­det. Be­rät­tel­ser­na är in­sam­la­de från he­la värl­den och bland sa­ker­na finns ett mo­der­kort, en röd af­ton­klän­ning och en på­se am­fe­ta­min­tablet­ter. Mu­se­et har bli­vit ut­sett till ”most in­no­va­ti­ve mu­se­um” på Eu­ro­pe­an Mu­se­um Awards. Ci­rilo­me­todska 2 bro­kens­hips.com Bar & Natt­liv

OTTO & FRANK

Instagram­vän­lig och hipp bist­ro som fo­ku­se­rar på fru­kost, al­ko­hol och bar­snacks. Men det går fint att hit­ta en ljuv­lig sop­pa el­ler sal­lad här oav­sett tid på dyg­net. En po­pu­lär sam­lings­plats oav­sett tid på dyg­net. Men främst på kväl­len för ett glas mi­kro­bryg­ge­ri­öl el­ler ett kro­a­tiskt vin. Tkal­ci­ce­va 20 otto-frank.com

SWANKY MONKEY GAR­DEN

Var­je stad har sitt back­pac­ke­re­pi­cent­rum och det här är Zagrebs coo­las­te hang out spot för så­väl ryggsäcks­re­se­nä­rer som Zabgreb­bor som vill hänga med ett in­ter­na­tio­nellt kli­en­tel. Det här är ett ”de­sign hos­tel” be­lä­get i en gam­mal kem­tvätt och det är snyggt, fult, kul, hippt, ski­tigt och fräscht på en och sam­ma gång. Kom hit på en drink i den char­mi­ga ba­ren, el­ler än­nu hell­re på tak­ter­ras­sen om väd­ret tillå­ter, även om du in­te bor här. Il­li­ca 50 swanky-hos­tel.com

Re­stau­rang­er

LA­RI I PE­NA­TI

Bra, pris­värd mat i en in­for­mell mil­jö. La­ri i Pe­na­ti har många stam­mi­sar och det gäl­ler att hål­la sig fram­me – här finns ba­ra tolv sitt­plat­ser. Menyn änd­ras ef­ter sä­song och koc­kens hu­mör. Ett skönt stäl­le. Petrin­js­ka 42a la­ri­pe­na­ti.hr

MUN­DO­A­KA STREETFOOD

Fräscht och hip­ster­tätt li­tet stäl­le in­rett med lju­sa träslag och med rik­ti­ga proffs bakom ka­strul­ler­na. Här ser­ve­ras rät­ter från he­la värl­den, som ame­ri­kans­ka bur­ga­re, spansk ome­lett och is­ra­e­lisk shaks­hu­ka – den ge­men­sam­ma näm­na­ren är Mun­do­a­kas slo­gan: ”Food with he­art and soul”. Här kan man äta fru­kost, lunch och mid­dag, ta en kaf­fe el­ler ba­ra mö­tas upp för ett glas vin. Re­stau­rang­en är li­ten, men det finns en stor ute­ser­ve­ring. Petrin­js­ka 2 fa­ce­book.com/mun­do­a­ka. streetfood

AMÉ­LIE

Ett gul­ligt, tra­di­tio­nellt kafé som är ett av de – om in­te DET – älds­ta i Zagreb. Kon­di­to­ri­et lig­ger på den gam­la kul­ler­stens­ga­tan Vlas­h­ka Uli­ca som är känd för si­na gam­la, lå­ga bygg­na­der. Kva­li­te­ten på bak­ver­ken är hög och om som­ma­ren finns en li­ten ute­ser­ve­ring på and­ra si­dan ga­tan. Vlas­h­ka Uli­ca 6 slasti­cea­me­lie.com

LE MI­KA

Zagrebs förs­ta frans­ka crêpe­rie öpp­na­de hös­ten 2017 och blev snabbt ett vik­tigt stäl­le att se och bli sedd på. Borg­mäs­ta­ren gjor­de kvickt en vi­sit och en tum­me upp un­der förs­ta öpp­nings­vec­kan och där­ef­ter har äga­ren Mi­ka haft fullt upp i den 13 kvadrat­me­ter sto­ra lo­ka­len – kö­ket in­räk­nat. Äter gör man allt­så på ga­tan el­ler på ute­ser­ve­ring­en på trot­to­a­ren – och gi­vet­vis kan man få ett gott glas kro­a­tiskt vin till sin ga­let­te, crêpe el­ler sö­ta Crêpe Su­zet­te. Ma­sa­ry­ko­va 19 le­mi­ka.hr

Ho­tel 9 är en av sta­dens få bou­ti­que­ho­tell. Se fler­tips i vår re­segui­de till Zagreb på RES. se

Ter­rass­ba­ren på Swanky Mint Hos­tel he­ter Swank Gar­den och är en un­dan­gömd oas mitt i ci­ty.

Mun­do­a­ka är en av sta­dens pig­gas­te re­stau­rang­er.

Ho­tel Es­pla­na­de bygg­des nä­ra tåg­sta­tio­nen för re­se­nä­rer­na på Ori­en­t­ex­pres­sens skull.

Bak­verk från förr och nu på Zagrebs älds­ta kon­di­to­ri Amé­lie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.