Ham­burg

Ham­burg har putt­rat i skug­gan av hu­vud­sta­den länge nog och är nu re­do att ta kli­vet ut i ramp­lju­set. Här har stjärn­krö­ga­re öpp­nat ex­pe­ri­men­tel­la kvar­terskro­gar, nya avant­gar­dis­tis­ka gal­le­ri­er och konst­sce­ner väl­kom­nar i ovän­ta­de stads­de­lar, my­si­ga bou­tiqe

RES Travel Magazine - - Zagreb - Text: KAJSA BEAUSANG

Shop­ping

MANUFACTUM

Kva­li­tets­sou­ve­ni­rer. Här säljs or­dent­li­ga, hand­gjor­da pro­duk­ter som man mer än gär­na kö­per med sig hem ut­an att skäm­mas. Hu­vud­fo­kus är hus­hålls- och träd­gårds­pro­duk­ter gjor­da med tra­di­tio­nel­la till­verk­nings­me­to­der och ma­te­ri­al. Fö­re­ta­get säl­jer även kos­me­ti­ka, klä­der och skor, da­to­rer, cyklar, livs­me­del, böc­ker och möb­ler. Mis­sa in­te! Fi­scher­twie­te 2 manufactum.de

MI­LI

En ljus och luf­tig klä­d­af­fär med no­ga ut­val­da mär­ken och plagg, var­samt pre­sen­te­ra­de som små konst­verk på hyl­lor och gal­gar. Här finns även skor och smyc­ken. Snyggt och per­son­ligt. Ing­et för den som ogil­lar när per­so­na­len er­bju­der sin hjälp – här kom­mer man in­te un­dan. Klo­s­te­ral­lee 110 mi­li-sto­re.com Se & Gö­ra

DEITORHALLEN

Deitorhallen har två sto­ra hu­vud­bygg­na­der med två in­rikt­ning­ar – fo­tomu­se­um och mu­se­um för sam­ti­da konst. Mu­se­et öpp­na­de vid Ber­lin­mu­rens fall 1989 och är ett av Eu­ro­pas störs­ta i sin gen­re. Bygg­na­der­na var från bör­jan sa­lu­hal­lar och har bli­vit om­ta­la­de tack va­re si­na syn­li­ga stål- och glas­kon­struk­tio­ner. Se hem­si­dan för ak­tu­el­la ut­ställ­ning­ar. Deichtor­stras­se 1 deichtor­hal­len.de

ELBPHILHARMONIE

Ham­burgs nya kon­sert­hus blev bå­de dyrt och för­se­nat, men när det väl öpp­na­de – sju år se­na­re och tio gång­er dy­ra­re än pla­ne­rat – så för­lät ham­bur­gar­na fort al­la syn­der och tog det nya land­mär­ket till sig. Bygg­na­den blev snabbt Tysklands mest be­sök­ta tu­rist­attrak­tion och ja, den är onek­li­gen ett konst­verk i sig. Bygg­na­den har bland an­nat över 1 000 böj­da glasru­tor (utö­ver al­la van­li­ga ra­ka) och över 10 000 in­di­vi­du­ellt ut­for­ma­de aku­stik­plat­tor. Det finns tre kon­sert­hal­lar och bygg­na­den hu­se­rar dess­utom ett Wes­tin ho­tell samt 45 bo­stads­lä­gen­he­ter – Ham­burgs dy­ras­te lä­gen­het lig­ger högst upp. Platz der Deut­schen Ein­heit 1 elbphilharmonie.de Ho­tell

HO­TEL TOR­TUE

Ett spril­lans nytt ho­tell som öpp­nar i som­mar, men som vi re­dan nu vill slå ett slag för. Du­on bakom byg­get är det i Tyskland väl­kän­da ho­tel­li­er­pa­ret Carsten von der Hei­de och An­ne-Ma­rie Bau­er, som är kän­da för si­na spek­ta­ku­lä­ra stil­grepp. Nam­net har man häm­tat från det frans­ka or­det för sköld­pad­da och in­spi­ra­tio­nen till ho­tel­let kom­mer från åren 1806 till 1814 då Ham­burg oc­ku­pe­ra­des av Frank­ri­ke och Na­po­le­on bod­de på ga­tan. Här finns 126 ho­tell­rum, in­klu­si­ve åt­ta svi­ter och fy­ra lä­gen­he­ter för lång­tids­bo­en­de. Ho­tel­let är re­dan med­lem i De­sign Ho­tels, vil­ket bor­gar för god kva­li­tet. Dub­bel­rum från cir­ka 1 700 kro­nor per natt. Stad­t­haus­brüc­ke 4 tor­tue.de

SIR NIKO­LAJ HO­TEL

Det­ta är den Ams­ter­dam­ba­se­ra­de En­tou­ra­ge­grup­pens fjär­de ho­tell och plat­sen i an­slut­ning till den nya stads­de­len Ha­fen­ci­ty är no­ga vald. I en gam­mal kon­tors­bygg­nad med ka­na­len som gran­ne har man sla­git upp ett rik­tigt schysst de­sign­ho­tell med smak­ful­la in­red­nings­val, ytef­fek­ti­va rum och ur­trev­lig per­so­nal. Även om du in­te bor här – mis­sa in­te att äta minst en mid­dag i ho­tel­lets asi­a­tis­ka re­stau­rang Iza­kaya – en upp­le­vel­se för så­väl gom som öga. Med­lem i De­sign Ho­tels. Kat­ha­ri­nenstras­se 29 sir­ho­tels.com/niko­lai

25HOURS HA­FEN­CI­TY

Tren­digt livsstils­ho­tell av 25hours-grup­pen som gjort sig kän­da för si­na in­di­vi­du­el­la kon­cept och char­migt skru­va­de idéer. Det här nya ho­tel­let i nya stads­de­len Ha­fen­ci­ty har ta­git fas­ta på in­tryc­ken från den gam­la ham­nen och har ett ma­ri­timt te­ma. Gol­vet i en­trén på­min­ner om ett fär­jedäck, ena väg­gen är gjord av gam­la con­tain­rar – över­allt finns me­mo­ra­bi­lia från gam­la far­tyg och bå­tar. Rum­men kal­las för ”ca­bins”, hyt­ter, och på väg­gar­na finns fo­to­konst av gam­la fis­ka­re och sjö­män. Hippt med hög ser­vice­ni­vå. Über­se­e­al­lee 5 25hours-ho­tels.com

HEN­RI HO­TEL

Hen­ri lig­ger mitt i cen­tra­la Ham­burg och är helt och hål­let in­rett i 1950-tals­stil. Det all­män­na ut­rym­met ”Kon­torküche”, kon­tor­skö­ket, ska kän­nas som ett var­dags­rum och man job­bar hårt på den hem­trev­li­ga käns­lan. Här äter man sin fru­kost och man kan ser­ve­ra sig själv dryc­ker he­la da­gen och på kväl­len du­kas det upp med kvälls­bröd ut­an ex­tra kost­nad. Här finns to­talt 65 rum och stu­di­o­lä­gen­he­ter. Mis­sa in­te spaan­lägg­ning­en på tak­ter­ras­sen. Bu­gen­ha­genstras­se 21 hen­ri-ho­tel.com

THE FONTENAY

The Fontenay lig­ger i om­rå­det med sam­ma namn vid sjön Als­ter och öpp­na­de den 15 ok­to­ber 2017. Det­ta ska bli Tysklands lyx­i­gas­te ho­tell och för­vänt­ning­ar­na är onek­li­gen sky­höga och ho­tel­let om­ta­las re­dan som en ”mo­dern klas­si­ker”. 131 lux­u­ö­sa rum. Fontenay 10 the­fon­te­nay.de Re­stau­rang

KRUG

En li­ten char­mig vin­bar och kvar­terskrog någ­ra ga­tor bort från Ree­per­bahn i om­rå­det St Pau­li. Fa­sa­den på den­na lil­la in­rätt­ning är klädd med klät­ter­väx­ter och sit­ter gör man med för­del ut­om­hus när vä­der och års­tid tillå­ter. Det finns till och med en tvåa på ba­ga­geluc­kan på den gam­la Ci­trö­en som står par­ke­rad ut­an­för. Paul-Roo­sen-Stras­se 35 fa­ce­book.com/KRUG

THE TABLE

Ham­burgs en­da tre­stjär­ni­ga Miche­l­in­re­stau­rang. Koc­ken Ke­vin Feh­ling öpp­na­de The Table 2015 och har hyl­lats stort i in­ter­na­tio­nell press. Ja, he­la upp­le­vel­sen är gi­vet­vis ut­sökt och ja, du be­hö­ver bo­ka bord i för­väg. Och ja, be­sö­ket kom­mer att gö­ra ett stör­re hål i din plån­bok, men för foodi­es är det­ta ett ku­li­na­riskt mås­te. Shang­hai­al­lee 15 the­ta­b­le-ham­burg.de

NIKKEI NINE

Nikkei är nam­net på det ja­pansk­pe­ru­ans­ka kö­ket som här­rör från mat­lag­ning­en som upp­stod i köl­vatt­net av ja­pans­ka in­vand­rar­ström­mar till Sy­da­me­ri­ka och då främst i Pe­ru och Bra­si­li­en i bör­jan av för­ra sek­let. Mix­en är ovan­ligt lyc­kad och har du in­te pro­vat så är det hög tid! Re­stau­rang­en lig­ger i an­slut­ning till lyx­ho­tel­let Vi­er Ja­h­res­zei­ten. Fi­ne di­ning. Neu­er Jung­fernsti­eg 9-14 nikkei-nine.de

UR­BAN FOODIE

Schysst och en­kelt lunch­stäl­le med frä­scha sal­la­der, häl­so­tall­ri­kar, po­ké­bowls och sop­por. Ett ut­märkt stäl­le att spa­na på lun­chan­de ban­ki­rer och and­ra ham­bur­ga­re som job­bar i när­he­ten. Gros­ser Burstah 1 ur­ban-foodie.de

CAN­TI­NA PO­PU­LAR

La­ti­na­me­ri­kanskt kök, från Mex­i­ko till Pa­ta­go­ni­en, i en av­ska­lad in­ram­ning. Re­stau­rang­en i Stern­schan­ze är in­te stor, men desto färg­star­ka­re. Menyn be­står av mas­sor av ta­pas­rät­ter, tan­ken är att man ska ha möj­lig­het att pro­va många sma­ker un­der en och sam­ma sitt­ning. Här finns även cock­tails med sy­da­me­ri­kans­ka in­flu­en­ser – pisco, rom, tequi­la, mezcal – och ett li­tet men hand­ploc­kat ur­val av na­tur­vi­ner. Schul­ter­b­latt 16 can­ti­na-po­pu­lar.com

XEÔM

En hipp vi­et­na­mes som var­ken är pre­ten­tiös el­ler flot­tig ut­an är en kors­ning mel­lan streetfood och en skön kvar­terskrog med la­gom tren­dig in­du­stri­in­te­ri­ör, drin­kar i glas­bur­kar och au­ten­tis­ka rät­ter på hand­må­lat pors­lin. Här sam­las vän­ner, fa­mil­jer och an­häng­a­re av det vi­et­na­me­sis­ka kö­ket. Ka­ro­li­nenstras­se 25

BIST­RO CAR­MAG­NO­LE

En fransk bist­ro på en li­ten lugn ga­ta i om­rå­det Stern­schan­ze. En kvar­terskrog där man kän­ner att

ma­ten är la­gad med kär­lek. Menyn be­står av klas­si­ker som ste­ak tar­ta­re och ent­re­co­te, men här finns även fis­kar och ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv. Kul bland­ning av folk och go­da cock­tails. Här är det trångt mel­lan bor­den och of­ta full­satt, så bo­ka gär­na bord i tid. Ju­li­us­stras­se 18 car­mag­no­le.kr Bar & Natt­liv

CLOCKERS

Gin­bar på en egen stryk­järns­for­mad hör­na i St Pau­li med li­ten ute­ser­ve­ring un­der ett träd. Ba­ren är mur­rig med trä­pa­nel och lä­der­få­töl­jer och här kan du lätt glöm­ma bort ti­den. Clockers har ett eget gin­mär­ke, men här kan du även sma­ka många fler sor­ter. Den in­bit­ne gindric­ka­ren bo­kar med för­del en gin­prov­ning. Paul-Roo­sen-Stras­se 27 clockers.ham­burg

KLEINES PHI

En skön bar med fo­kus på in­no­va­ti­va cock­tails ska­ka­de med kär­lek. Gäs­ter­na be­står av en glad bland­ning av hip­s­ters och tu­ris­ter, stäm­ning­en är hög och på hel­ger­na är det all­tid myc­ket folk. Ett sä­kert kort om du vill se på folk och kän­na li­te my­sig puls. Feldstras­se 42 fa­ce­book.com/kle­i­ne­sphi

SKY & BE­ACH

En ste­kig be­ach­club be­lä­gen på en tak­ter­rass mitt i stan. Man slä­pat upp så­väl sand­strand som sol­sto­lar, lounge­möb­ler och en och an­nan palm. Hit kom­mer par­ty­sug­na män­ni­skor som gil­lar att bli ful­la på cham­pagne iför­da mi­ni­ma­la bad­klä­der. Och ja, det kan onek­li­gen va­ra trev­ligt en varm som­mar­dag. Hum­bold­tstras­se 6 sky­ands­and-be­ach­club.com

LE LION

En nå­got hem­lig bar som lig­ger tvärs över ga­tan från Café Pa­ris i när­he­ten av Råd­hu­set. Bli in­te av­skräckt av de svar­ta, till­sy­nes igen­bom­ma­de fönst­ren. Knac­ka på och väl­kom­nas in i Ham­burgs trev­li­gas­te bar med yp­per­li­ga cock­tails och ett till­fäl­le att spa­na på äk­ta ham­bur­ga­re. Rat­haus­stras­se 3 le­li­on.net

Ho­tel Tor­tue öpp­nar först i som­mar men är re­dan om­skri­vet och för­vänt­ning­ar­na är höga in­för öpp­ning­en.

Re­stau­rang­en Isa­kaya på Sir Niko­laj är värd ett be­sök även om du in­te bor på ho­tel­let.

Ho­tel­let Sir Niko­laj är ett stil­sä­kert val.

Ho­tel Hen­ri går helt i 1950-tals­stil och lig­ger mitt ci­ty.

Det är lätt att för­kö­pa sig på Mi­li, sär­skilt som per­so­na­len är väl­digt duky­tig på att ploc­ka fram no­ga ut­val­da plagg just när man trod­de man var klar att gå.

På my­si­ga Krug kan du di­ne­ra på bak­luc­kan av en gam­mal VW Bubb­la. Se fler­tips i vår re­segui­de till Hamburg på RES. se

Go­da cock­tails i kvar­terskrogs­mys på den franska bist­ron Car­mag­no­le.

Nik­kei Ni­ne er­bju­der fi­ne di­ning i ja­pansk­pe­ru­ansk an­da. Ekoglass som ser­ve­ras ur ett moln av kvä­ve hos Is­tid. Can­ti­na Po­pu­lar är ett po­pu­lärt stopp för smak- och färg­stark la­ti­no­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.