BÄST I VÄRL­DEN

Sve­ri­ges mesta drag­que­en­ar­tist Chris­ter Lin­darw har un­der­hål­lit oss i över 40 år och har ny­li­gen run­dat av ju­bi­le­et med en hejdund­ran­de show. In­spi­ra­tio­nen till sho­wer­na har han häm­tat från New York och ty­ger­na in­hand­la­des i Bang­kok. Men när han ska koppl

RES Travel Magazine - - Innehåll - Text: LIN­DA LARSSON

Dragsho­war­tis­ten Chris­ter Lin­darw har pre­cis fi­rat 40 år som ar­tist med en hejdund­ran­de show. In­spi­ra­tion till si­na fram­trä­dan­de har han häm­tat från sin många re­sor värl­den över där han även sam­lat på sig ett och an­nat in­si­der­tips. Hans bäs­ta hit­tar du här.

…Ö

– Mal­lor­ca är en åter­kom­man­de fa­vo­rit.Pal­ma är en ”rik­tig” stad med många af­fä­rer, re­stau­rang­er och myc­ket kul­tur. Jag har många vän­ner som bor och har bott i Pal­ma. Bland an­nat ha­de min vän Las­se Flink­man en lä­gen­het där un­der 1980- och 1990-ta­let, så jag har va­rit där of­ta.

… STRAND

– Es Trenc på Pal­ma. Att ta sig dit från Pal­ma tar cir­ka 40 mi­nu­ter – men är så värt! En lång strand som är helt fan­tas­tisk och dess­utom är den skyd­dad så man får in­te byg­ga ho­tell där. San­den och ha­vet går in i varand­ra. Kli­en­te­let är li­te blan­dat. Vis­sa so­lar nak­na, and­ra in­te – man gör som man vill där.

… LAND

– Thai­land har skönt kli­mat, vän­li­ga män­ni­skor, fan­tas­tiskt god mat och sen är där bil­ligt. Jag äls­kar Bang­kok – Asi­ens New York – och köp­te all­tid myc­ket ty­ger till mi­na sho­wer där. Mi­na re­sor till Bang­kok och Thai­land är en kom­bi­na­tion av se­mes­ter och att kö­pa ty­ger till sho­wen.

…STOR­STAD

– Ber­lin är en häf­tig, kul och kre­a­tiv stad. Natt­li­vet är ro­ligt. Över­rask­ning­ar lu­rar runt var­je hörn.

… HÖSTSTAD

– New York: tem­pe­ra­tu­ren är of­ta skön un­der hös­ten. Som­ma­ren är li­te för­längd där. Sen är hös­ten kul om man som jag gil­lar klä­der. Då kom­mer myc­ket nya gre­jer in i bu­ti­ker­na. Li­kaså går många nya sho­wer upp på Bro­ad­way som är in­tres­san­ta att gå och tit­ta på. Så länge jag in­te stö­ter på Trump är jag glad.

… SHOPPINGSTAD

– Kö­pen­hamn är en ro­lig stad att shop­pa i och dess­utom känns den in­ter­na­tio­nell. Där finns al­la bra kläd­mär­ken re­pre­sen­te­ra­de men sö­ker man sig från Strö­get hit­tar man ock­så ro­li­ga små de­sign­bu­ti­ker. Sen har Kö­pen­hamn ett bra ut­bud av se­cond hand.

…WEEKENDSTAD

– I Lon­don har man all­ting – shop­ping, kul­tur och bal­la ut­ställ­ning­ar. I West End kan finns bra mu­si­ka­ler och te­a­terupp­sätt­ning­ar. Och man vet ald­rig om en världs­stjär­na är på be­sök i stan – har man tur är Beyon­cé där. Lon­don har allt.

… HO­TELL

– Ho­tel Tres i Pal­ma. Ho­tel­let är la­gom stort, med en fin li­ten in­ner­gård, pool på ta­ket och bra lä­ge i gam­la stan. Och fru­kosten är fan­tas­tisk. Där finns allt man vill ha – yog­hurt, frukt, müs­li, ägg och bacon. Car­rer d’Apun­ta­dors, 3, Pal­ma de Mal­lor­ca ho­tel­tres.com

… RE­STAU­RANG

– In­di­go i Bang­kok är re­stau­rang­en man ska till om man har trött­nat på thai­mat och vill ha en re­dig kött­bit. In­di­go är en fransk krog där man kan få sig en rik­tig ste­ak fri­tes med pom­mes fri­tes och be­ar­nai­se­sås. Silom, Bang Rak, Bang­kok fa­ce­book.com/pa­ges/In­di­go

… KAFÉ

– Café de Flo­re i Pa­ris är ett klas­siskt kafé som fort­fa­ran­de hål­ler. Be­ställ en ca­fe crè­me om du vill ha kaf­fe med mjölk – frans­män sä­ger in­te café au lait. 172 Bou­le­vard Saint-Ger­main ca­fe­de­flo­re.fr

… NATT­KLUBB

– Ing­et top­par att jag fak­tiskt har fått upp­le­va Stu­dio 54 un­der si­na glans­da­gar. Att kom­ma in förs­ta gång­en var svårt men jag ha­de klätt upp mig i nå­got som var li­te spek­ta­ku­lärt så dörr­vak­ter­na släpp­te in mig di­rekt. Sen var det ba­ra att åter­kom­ma ef­tersom vak­ter­na kom ihåg al­la som en gång ha­de släppts in, man blev stam­mis di­rekt. Al­la sto­ra häng­de där och par­ta­de loss vid bor­den, som Li­sa Mi­nel­li och An­dy War­hol.

… SHOW I VÄRL­DEN?

– Jag gil­lar att se nya mu­si­ka­ler på Bro­ad­way. Jag får in­spi­ra­tion av scen­de­ko­ren och ljus­sätt­ning­ar­na till mi­na eg­na sho­wer.

… MUSIKAL

– är en fan­tas­tisk musikal som är ba­se­rad på fil­men med mu­sik av El­ton John. Den är väl­digt bra!

Bil­ly El­li­ot …TE­A­TER

– Win­ter Gar­den på Bro­ad­way är en stor och häf­tig te­a­ter. Den är maf­fig – bå­de sce­nen och sa­long­en. Där går att gö­ra sto­ra upp­sätt­ning­ar med många ef­fek­ter. 1634 Bro­ad­way

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.