VÄRL­DENS FÖRS­TA FLYTANDE FOOD TRUCK I DUBAI

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

I BÖR­JAN AV feb­ru­a­ri öpp­na­de värl­dens förs­ta flytande food truck i Dubai. Aqua Pod som kon­cep­tet he­ter, er­bju­der så kal­lad ”sail-in ta­ke-away” med möj­lig­het att be­stäl­la mat di­rekt från en vat­ten­sko­ter el­ler båt. Man tar även upp be­ställ­ning­ar från pri­va­ta bå­tar som för­ank­rats i när­he­ten. Per­so­na­len åker runt med vat­ten­sko­ter och de­lar ut me­ny­er och en flag­ga – när kun­der­na se­dan är kla­ra att be­stäl­la, vif­tar de med flag­gan. Aqua Pods med­ar­be­ta­re kom­mer se­dan och tar upp be­ställ­ning­en och le­ve­re­rar även ma­ten till dem när den är klar. Till en bör­jan er­bjuds enkla­re rät­ter som ham­bur­ga­re och korv. Aqua Pod drivs på el och har även de­sig­nats för att kun­na sam­la in av­fall och skräp i vatt­net för att bi­dra till en re­na­re mil­jö. fa­ce­book.com/salt­baydu­bai

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.