Grand Hô­tel får helt ny fa­sad

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

SÅ HÄR KOM­MER nya Grand Hô­tel i Stock­holm att se ut ef­ter to­tal­re­no­ve­ring­en av fa­sa­den som ska bli klar un­der 2018. Tan­ken är att man ska lyf­ta fram det bäs­ta ur hu­sets histo­ria se­dan dess upp­fö­ran­de 1874. Få bygg­na­der har re­no­ve­rats om så många gång­er un­der årens lopp som just den­na.

– Med den nya fa­sa­den vill vi be­rät­ta Grand Hô­tels histo­ria. Med hjälp av den do­ku­men­ta­tion som finns över de för­änd­ring­ar som hu­set ge­nom­gått, har vi ta­git fram det bäs­ta ur var­je epok. Re­no­ve­ring­en gör det möj­ligt för oss att ska­pa sym­bi­os mel­lan ut­si­dan och de upp­le­vel­ser som finns in­nan­för vå­ra por­tar – som till ex­em­pel Ca­di­er­ba­ren och den ny­li­gen om­bygg­da Vin­ter­träd­går­den där kul­tur­hi­sto­risk mil­jö kom­bi­ne­ras med topp­mo­dern tek­nik, sä­ger Pia Djup­mark, vd på Grand Hô­tel.

Ori­gi­nalut­fö­ran­det var in­spi­re­rat av grun­da­ren Ré­gis Ca­di­ers fö­re­bil­der i Pa­ris, som un­der för­ra se­kel­skif­tet stöp­tes om ef­ter in­flu­en­ser från Lon­don och Ber­lins ju­gend­stil. Näs­ta steg stod Ivar Teng­bom för, som i fle­ra fa­ser re­no­ve­ra­de så­väl in­te­ri­ör som ex­te­ri­ör en­ligt nor­diskt klas­si­cis­tiskt manér. Rit­ning­ar­na av Grand Hô­tels nya fa­sad har ta­gits fram av ar­ki­tekt Per Kall­ste­ni­us i sam­ar­be­te med Ka­rin Ha­gel­berg på ar­ki­tekt­by­rån Teng­bom.

…och så här ska fa­sa­den bli när re­no­ve­ring­en är klar un­der and­ra hal­van av 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.