DICAPRI­OS HÅLLBARA BE­LI­ZE

RES Travel Magazine - - Hotellexperten -

DET ÄR SÅ många rätt i den där ru­bri­ken. Le­o­nar­do DiCaprio, vem gil­lar in­te ho­nom? Nu byg­ger han ho­tell ock­så och han gör det i ett av värl­dens mest spän­nan­de län­der: Be­li­ze – en gång i ti­den smuggl­ar­bå­tar­nas him­mel­ri­ke. I dag ett li­tet dyk­och bad­pa­ra­dis mel­lan Gu­a­te­ma­la och Mex­i­ko. Såklart byg­ger in­te Mr DiCaprio vil­ken ruc­kel­re­sort som helst. För­u­tom att va­ra en gläd­je för ögat och sä­kert ock­så för ma­gen så är det en smek­ning för sam­ve­tet ock­så ef­tersom Le­o­nar­do sik­tar på att ska­pa ett världs­le­dan­de ex­em­pel in­om hållbara ho­tell. So­le­ner­gi, regn­vat­ten, na­tur­re­ser­vat, åter­plan­te­ring, allt för att blid­ka den mil­jö­med­vet­ne gäs­ten och DiCaprio him­self för­stås, känd som han är för sitt en­ga­ge­mang i pla­ne­tens väl­be­fin­nan­de. Det en­da tris­ta är att vi får vän­ta till hös­ten in­nan re­sor­ten öpp­nar på Blac­ka­do­re Caye. resto­ra­ti­veis­lands.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.