On top of New York

RES Travel Magazine - - Hotellexperten -

ATT SKA­PA ETT ho­tell i New York som får folk att hö­ja på ögon­bry­nen mås­te va­ra det svå­ras­te man kan ta sig an i ho­tell­värl­den. Det är ju in­te di­rekt en stad som sak­nar spek­ta­ku­lä­ra bo­en­den. Men är det nå­gon som kan gö­ra det så är det Aman – be­trak­tat som värl­dens mest ex­klu­si­va ho­tell­ked­ja. Aman har främst gjort sig känt för si­na över­då­di­ga men all­tid myc­ket åter­hål­let lyx­i­ga ho­tell och re­sor­ter bort­om all­farvä­gar­na. Men de har ett ci­ty­ho­tell i To­kyo. Och nu kom­mer de allt­så till New York. Ho­tel­let kom­mer att lig­ga i top­pen på The Crown Buil­ding, en iko­nisk bygg­nad och ett land­mär­ke vid hör­net av 5:e ave­nyn och 57:e ga­tan, själv­klart med ut­sikt över Cen­tral Park. Ho­tel­let kom­mer att öpp­na un­der 2020. aman.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.