Dryck

– Skå­la för sma­kens skull!

RES Travel Magazine - - Guide: Paris -

1. LID­KOEB

Stans mesta cock­tail­bar sta­vas Ru­by. Men hos de­ras lil­la­sys­ter i tre vå­ning­ar är det om möj­ligt än­nu mer drag. Här ser­ve­ras väl av­väg­da cock­tails i ra­san­de fart över bar­dis­ken. Det går att stan­na länge och än­då hänga i oli­ka mil­jö­er då hu­set rym­mer tre oli­ka ba­rer på tre vå­nings­plan. Ett tips är att kom­ma hit ti­digt, el­ler ha gott hu­mör nog för att få köa en stund då det är många som vill drin­ka här på hel­ger­na. Som­mar­tid öpp­nas ute­ser­ve­ring­en un­der en mind­re skum­ögd him­mel av ljuslyk­tor. Ves­ter­bro­ga­de 72b lid­koeb.dk

2. THE COF­FEE COL­LECTI­VE

Kö­pen­hamns bäs­ta kaf­fe sta­vas kaf­fe­ros­te­ri­et och kafé­ked­jan The Cof­fee Col­lecti­ve. Nu har man flyt­tat till nya lo­ka­ler på Jægers­borg­ga­de – där det ska kän­nas som att kom­ma hem till nå­gon i kvar­te­ret – och ut­veck­lat sor­ti­men­tet med den fer­men­te­ra­de läs­ken Kom­bu­cha, van­ligt­vis gjord på te. Men det går även att kni­pa sig en ja­va in­ne i Tor­ve­hal­ler­ne och på God­t­håb­svej 34b. Jægers­borg­ga­de 57 cof­fee­col­lecti­ve.dk

3. STRØM

Den här ba­ren in­vid Grå­brød­re Torv har ett gott ryk­te i bar­ten­der­kret­sar. En plats på lis­tan över värl­dens 50 bäs­ta ba­rer gör in­te sa­ken säm­re. Två av stäl­lets tre äga­re är svens­ka bar­ten­der­brö­der­na Mi­chael och Andre­as Nils­son. De har ett di­gert bar-cv, där bland an­nat Milk & Ho­ney i Lon­don listas. Drinklis­tan på Strøm upp­da­te­ras of­ta och det finns en smak­mäs­sig bredd. Ser­vicen är per­son­lig. In­te säl­lan re­tas nå­gon i per­so­na­len kär­vän­ligt med de svens­ka gäs­ter­na för de­ras påv­ra dans­ka. Ni­els Hem­mingsens Ga­de 32 strom­bar.dk

4. BRASS MONKEY

Att run­da av en ute­kväll på det här stäl­let är nå­got som går till histo­ri­en. Och ta gär­na av dig skor­na, häl­sar per­so­na­len! För Brass Monkey är en på­hit­tad kari­bisk värld mitt i Kö­pen­hamn, kom­plett med brin­nan­de drin­kar, cock­tails i skatt­kis­tor och fej­kat åskvä­der. Ba­rens in­rikt­ning tilläg­nas ti­ki-kul­tu­ren så räk­na med myc­ket rom. En och an­nan spon­tan tåg­dans el­ler lim­bo kan ock­så ut­spe­la sig un­der en kväll här. Eng­ha­ve­vej 31 brass­mon­key.dk

5. BALDERDASH

En pri­sad bar med im­po­ne­ran­de cock­tail­lis­ta som änd­ras of­ta. Den här ba­ren går in­te att sät­ta i nå­got fack. Per­so­na­len styr stäm­ning, stäng­nings­tid och lis­tan ut­ef­ter eg­na käns­lan. Äga­ren, Ge­off­rey Ca­ni­lao, ska­par drin­kar li­ka in­ne­hålls­ri­ka som om det vo­re des­ser­ter. Vad sägs om Ana­nas Split, till ex­em­pel? En stor pas­sion och lek­full­het är stäl­lets en­da igen­kän­nings­fak­tor. Välj att bli bordser­ve­rad i en lug­na­re del en halvtrap­pa ner el­ler ta plats i den mer rö­ji­ga ba­ren. Val­ken­dorfs­ga­de 11 balderdash.dk

6. TER­RO­I­RIS­TEN

Tren­den med na­tur­vin kom ti­digt till Kö­pen­hamn. Spe­ci­ellt hos det här stäl­let med en ud­da nisch av ovan­li­ga ur­sprungs­län­der på vi­net. I gla­sen spills fram­förallt vin från Ita­li­en, Slo­ve­ni­en, Ge­or­gi­en och Ung­ern. Här an­ord­nas vin­prov­ning­ar på drop-in och and­ra vin­re­la­te­ra­de hap­pe­nings. Ett be­sök kom­bi­ne­ras med för­del med be­sök hos gran­nen Man­freds og Vin. Jægers­borg­ga­de 52 ter­ro­i­ris­ten.dk

7. DEN VAND­RET­TE

En vin­bar med fo­kus på na­tur­li­ga, bio­dy­na­mis­ka och eko­lo­gis­ka vi­ner. Gi­vet­vis går det även att kö­pa med sig en pa­va el­ler två hem. Bakom stäl­let står en vi­nim­port­fir­ma som har stans all­ra fi­nas­te kro­gar som kun­der. Här job­bar som­me­li­e­rer med örn­koll som lätt mat­char gäs­tens pre­fe­ren­ser, och dess­utom hål­ler ma­ten i smårätts­form hög stan­dard. Hav­ne­ga­de 53A den­vand­ret­te.dk

Na­tur­vi­ner från väl val­da plat­ser står på lis­tan hos Ter­ro­i­ris­ten.

Den Vand­ret­te har många val på glas – och med bra mat­cha­de rät­ter till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.