Ho­tell

– Sov med sam­ve­te

RES Travel Magazine - - Guide: Köpenhamn -

1. AX­EL GULDSME­DEN

På kort pro­me­na­dav­stånd från Kød­by­en och cen­tral­sta­tio­nen lig­ger eko­ho­tel­let Guldsme­den med ba­li­ne­sisk in­red­ning. Här är allt med­ve­tet ut­valt – från bad­rumstvå­lar till läs­ken i mi­ni­ba­ren. Rum­mens in­red­ning va­ri­e­rar, i nå­got kan bad­ka­ret ha fått en cen­tral plats vid säng­ens fo­tän­da. Det finns bå­de lå­ne­cyklar och en stor korg med gra­tis äpp­len till ho­tel­lets gäs­ters för­fo­gan­de. Det går även att hit­ta till yt­ter­li­ga­re fy­ra Guldsme­den-ho­tell i stan, ock­så de med eko­pro­fil. Hel­go­lands­ga­de 11 guld­sme­den­ho­tels.com

2. HO­TEL DAN­MARK

Ett av stans ny­as­te lyx­ho­tell sta­vas Ho­tel Dan­mark och öpp­na­de i maj 2017. Här finns bå­de tak­ter­rass och en lum­mig in­ner­gård. Lä­get är mitt i sme­ten, nä­ra bå­de Na­tio­nal­mu­se­um och Ti­vo­li. Var­je dag bju­der ho­tel­let dess­utom si­na gäs­ter på ”wi­ne hour”, då det du­kas upp med gra­tis vin för de som bor här. Ves­ter Vold­ga­de 89 broch­ner-ho­tels.dk

Se & gö­ra 1. KØD­BY­EN

Det här har bli­vit ett av Kö­pen­hamns vik­ti­gas­te land­mär­ken. Kød­by­en, som of­ta jäm­förs med Me­at­pac­king District i New York, har snabbt vux­it till ett re­stau­rang­tätt om­rå­de med myc­ket liv och rö­rel­se. Hä­rin­ne lig­ger nu­mer iko­nis­ka kro­gar som Fis­ke­bar och Pa­té Pa­té, någ­ra av de ti­di­gas­te att öpp­na, och ny­a­re stäl­len som ta­que­ri­an Hija de San­chez. Här är det som upp­lagt för en kro­grun­da och den stö­ki­ga natt­klub­ben Bak­ken hål­ler öp­pet till sent på hel­ger­na för den som väg­rar sig hem­gång. Som­mar­tid dras en po­pu­lär mat­mark­nad igång hä­rin­ne på lör­da­gar och sön­da­gar. Om­rå­det för­vand­las till en en­da stor ga­tu­fest. ko­ed­by­ensma­dog­marked.dk

2. AMA­GER STRANDPARK

När det blir hett nog in­ne i ci­ty så är det som tur är nä­ra till två kilo­me­ter strand. Här går det att dop­pa tår­na, el­ler dy­ka i för någ­ra or­dent­li­ga sim­tag, med ut­sikt mot Sve­ri­ge och Öresunds­bron. Strand­par­ken in­vig­des 2005 och är en ut­bygg­nad av en gam­mal be­fint­lig strand­rem­sa som nu bli­vit upp­da­te­rad med hjälp av en konst­gjord ö och till­hö­ran­de la­gun. Men in­te ba­ra sol­ba­da­re kom­mer hit, om­rå­det loc­kar till sig al­la möj­li­ga sport­ut­ö­va­re – så som ka­no­tis­ter och rullskrid­sko­å­ka­re. Ama­ger Strand Pro­me­na­den 1 ama­ger­strand­park.dk

Shop­ping 1. NORMANN COPENHAGEN

Från den kän­da Y­sto­len till Stel­ton­kan­nan. Dansk de­sign bru­kar ran­kas högt när det kom­mer till in­red­ning. Stans mesta ögon­bryns­hö­ja­re i sam­man­hang­et är jät­te­bu­ti­ken Normann Copenhagen. Inu­ti det som förr var en gam­mal bio i Øs­ter­bro ryms nu 1 700 kvadrat­me­ter de­sign. Stäl­lets rymd byg­ger på käns­lan att det här är en ut­ställ­ning sna­ra­re än en bu­tik. Och New York Ti­mes lis­ta­de härom året Normann Copenhagen som en av Eu­ro­pas bäs­ta shop­pingupp­le­vel­ser. Øs­ter­bro­ga­de 70 normann-copenhagen.com

2. B&W LOPPEMARKNAD

En av stans mest väl­be­sök­ta in­om­huslop­pi­sar är B&W på Hol­men, en egen ö och ett om­rå­de på upp­gång. Pri­ser­na är re­la­tivt lå­ga, även om vis­sa dyr­gri­par ock­så säl­jes – och ut­bu­det his­nan­de. Här finns möb­ler, lam­por, krimskrams och dans­ka de­sign­pry­lar från 1940­ta­let och fram­åt. Men det gäl­ler att taj­ma rätt, det är ba­ra öp­pet lör­dag och sön­dag mel­lan 10.00­16.00 på jäm­na vec­kor. Refs­ha­le­vej 171

Ho­tel Dan­mark är den se­nas­te ho­tell­öpp­ning­en med stort H.

Ax­el Guldsme­den är va­let för den mil­jö­med­vet­ne. Guldsme­den är ett rakt ige­nom eko-ho­tell.

Norr­mann – dans­ka de­sign­klas­si­ker i gam­mal bi­o­lo­kal.

Ute­ser­ve­rings­häng. Kød­by­ens många stäl­len bju­der in till krogsa­fa­ri.

Glöm in­te bad­dräk­ten! Ett dopp vid Ama­ger Strand sval­kar un­der he­ta som­mar­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.