Ho­tel Mamá

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

Det­ta är det förs­ta ho­tel­let som öpp­nas av den fram­gångs­ri­ka Cappuc­ci­no Café Group som grun­da­des i Pal­ma 1993 av lo­ka­le ent­re­pre­nö­ren Ju­an Pi­cor­nell. Ho­tel­let lig­ger i en fö­re det­ta väsk­af­fär i en 1800-tals­bygg­nad på Pla­za Cort. Här finns 32 unikt in­red­da rum för­de­la­de på fy­ra vå­ning­ar som om­ring­ar en im­po­ne­ran­de in­ner­gård med fon­tän och pal­mer. Ho­tel­let hu­se­rar även en egen bi­o­graf, och själv­klart re­stau­rang och kafé. Dub­bel­rum från cir­ka 2 200 kro­nor per natt. ho­tel­ma­ma.es

Ho­tel Ma­ma hy­ser 32 unikt in­red­da ho­tell­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.