VÄD­RET DÅ?

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

DET ÄR REGNSÄSONG i Thai­land un­der som­ma­ren – el­ler? För­vis­so he­ter det så, men fak­tum är att det är en san­ning med sto­ra va­ri­a­tio­ner. Man ta­lar sna­ra­re om öst- och väst­mon­sun. En tum­re­gel sä­ger att om du re­ser mel­lan april och sep­tem­ber så är det bäst vä­der på öst­kus­ten. Ne­der­bör­den är störst i söd­ra Thai­land, och mer ore­gel­bun­den i de nor­ra de­lar­na. Där­med in­te sagt att man in­te kan ha bra vä­der i de väst­li­ga de­lar­na på som­ma­ren – det finns många ex­em­pel på att väd­ret kan va­ra strå­lan­de även un­der regn­sä­song­en. Och i många fall hand­lar det om en skur på ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.