FÖRMÅNLIGA FLYGBILJETTER

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

FLYGBILJETTERNAS PRI­SER STYRS som så myc­ket an­nat av till­gång och ef­ter­frå­gan. För­ra året flög till ex­em­pel 180 000 svens­kar till Thai­land med Thai Air­ways, men av des­sa var det ba­ra 10 pro­cent som res­te un­der ju­ni till au­gusti – vil­ket gyn­nar dig som in­ser att som­ma­ren är ett smar­ta­re val. Det är in­te ba­ra själ­va prislap­pen på flyg­bil­jet­ten som är bätt­re – det är även enkla­re att få tag på dem. Det finns god chans att hit­ta en som­mar­bil­jett ut­an att bo­ka ett halv­år i för­väg. Top­pen för dig som of­ta är ute i sis­ta mi­nu­ten. Håll koll på Thai Air­ways er­bju­dan­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.