YO­GA GÖR VI­NET GO­DA­RE

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

YOGAN SKÄRPER SINNENA, vi­net blir go­da­re och det blir lät­ta­re att äta lång­samt och nju­ta av ma­ten. Det häv­dar Yo­ga­mot­tag­ning­en och The Wi­ne­ry Ho­tel i Sol­na som sat­sar på en rad oli­ka ak­ti­vi­te­ter som för­e­nar yo­ga, vin och mat.

– Vi ser lik­he­ter sna­ra­re än motsatser. Bå­de i vi­nets och i yo­gans värld ef­ter­strä­var man ba­lans, sä­ger Sa­rah Djerf, vin­gårds­ar­be­ta­re på The Wi­ne­ry Ho­tel.

Idén om att kom­bi­ne­ra vin och yo­ga föd­des un­der en re­sa till vin­går­den Ter­re­no i Tosca­na till­sam­mans med en grupp yo­ga- och vi­nin­tres­se­ra­de.

– Vi pro­va­de vin, yo­ga­de, gick pro­me­na­der, lär­de oss om vin­till­verk­ning­en på går­den, åt långa mid­da­gar, pra­ta­de och njöt av de vack­ra om­giv­ning­ar­na, sä­ger Ani­ta Davén-Sö­der från Yo­ga­mot­tag­ning­en. De upp­täck­te att så­väl mat som vin sma­ka­de bätt­re ef­ter ett yo­ga­pass.

– Att pro­va vin hand­lar om att va­ra när­va­ran­de och i kon­takt med si­na sin­nen, först då blir det lät­ta­re att sät­ta ord på det man kän­ner, sä­ger Sa­rah Djerf.

För den som vill pro­va finns en rad yo­ga­och vin­re­la­te­ra­de ak­ti­vi­te­ter un­der vå­ren. Se hem­si­dan för da­tum och upp­lägg. thewi­ne­ry­ho­tel.se yo­ga­mot­tag­ning­en.se

Vin och yo­ga gif­ter sig väl på The Wi­ne­ry Ho­tel i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.