I’lle de Beau­té

Kor­si­ka - Skön­he­tens ö

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL -

170 km syd­ost om Nice och frans­ka Ri­vi­e­ran lig­ger ön Kor­si­ka. En unik ö be­stå­en­de av två tred­je­de­lar na­tio­nal­park, tur­kos­blått vat­ten, små vi­kar med sand­strän­der och sto­ra gra­nit­klip­por. Land­ska­pet är dra­ma­tiskt och väx­lar mel­lan im­po­ne­ran­de berg, hö­ga top­par, klip­por, sjö­ar och da­lar som perfekt för även­tyr­li­ga ak­ti­vi­te­ter. Öns högs­ta berg he­ter Mon­te Cin­to (2 706 me­ter). Det är en av över 45 bergs­top­par som mä­ter över 2 000 me­ters höjd.

Den kor­si­kans­ka histo­ri­en är en rik och spän­nan­de be­rät­tel­se om er­öv­ring­ar, ut­ländskt sty­re och fort­fa­ran­de ex­i­ste­rar en viss läng­tan om själv­stän­dig­het. Det gör den frans­ka re­gi­o­nen till en spän­nan­de re­se­des­ti­na­tion där in­vå­nar­na på­ver­kats av ita­li­ensk vär­me och fransk charm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.