Hop­per för ho­tel

RES Travel Magazine - - HOTELLEXPERTEN -

LÅT HOP­PER VA­RA o med i din re­se­pla­ne­ring så kanske du kan spa­ra en slant. Så sä­ger i al­la fall fol­ket bakom suc­céap­pen. Det bör­ja­de med flyg för ett par år se­dan och nu täc­ker man även ho­tell. Själ­va idén bakom Hop­per är att ut­nytt­ja sta­tistik. Sto­ra mäng­der da­ta sam­las in om pri­ser på flyg­re­sor och ho­tell och är man in­tres­se­rad av att åka till New York (som jag just nu rå­kar va­ra) kan man be ap­pen kol­la om det är rätt lä­ge att bo­ka nu el­ler om man ska vän­ta in bätt­re pri­ser. Den kan fö­re­slå vil­ka da­tum som tro­li­gen är bil­li­gast om man kan va­ra flex­i­bel med re­san. Man kan ock­så läg­ga in en be­vak­ning så ta­lar ap­pen om när pri­ser­na sjun­ker. Det åter­står att se hur bra det funkar, men det är in­tres­sant att det kom­mer nya idéer och al­ter­na­tiv för att underlätta för oss ho­tel­ljun­ki­es. Hop­per finns för bå­de iP­ho­ne och Andro­id. aman.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.