MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - GUIDE MALLORCA -

Cas­sai Gran Café & Re­stau­rant

Blan­dad spansk och in­ter­na­tio­nell me­ny i en mil­jö som blan­dar ute och in­ne. Här­lig och grön in­ner­gård med häng­an­de lam­por och väx­ter. Mis­sa in­te crè­me bru­lén, ett maf­figt block som strös med soc­ker och bränns vid bor­det. Car­rer Sitjar 5, Ses Sa­li­nes cas­sai.es

Ca­sa Ma­no­lo

Trev­ligt kafé och re­stau­rang med fram­förallt fisk- och skal­djurs­rät­ter. Fros­sa i oli­ka sor­ters bläck­fisk, blan­da­de klas­sis­ka ta­pas el­ler gu­dom­lig salt­ba­kad fisk. Re­stau­rang­en säl­jer ock­så si­na eg­na salt­bland­ning­ar.

Placa Sant Bar­toloméu 2,

Ses Sa­li­nes bo­de­ga­ba­ra­ho­na.com

Cal­le Cruz 20

En trev­lig re­stau­rang med fräsch och nyt­tig mat till fru­kost och lunch som de­lar lo­ka­ler med en my­sig bu­tik för klä­der och in­red­ning. Mö­b­ler­na an­vänds ock­så som in­red­ning så att kun­der­na lät­ta­re kan vi­su­a­li­se­ra dem hem­ma hos sig. Ett av få stäl­len som ser­ve­rar bra och ma­tig sal­lad. Car­rer de sa Creu 20, Cam­pos cal­lecruz20.es

La Mar de Vins

I den­na my­si­ga träd­gård äter du gott och nyt­tigt med många ve­ge­ta­ris­ka och mo­der­na al­ter­na­tiv. Ald­rig fel med stäl­len som bå­de ser­ve­rar ve­gansk chi­li och en saf­tig äk­ta ham­bur­ga­re. Upp­märk­sam och vän­lig per­so­nal ser till att du har allt du be­hö­ver. Car­rer d'An­to­ni Bla­nes Jo­an, 34 Ar­ta

Café de l’Ori­ent

På al­la spans­ka torg finns ett an­tal kafé­er, på tor­get i Cap­de­pe­ra är Café de l’Ori­ent ett sä­kert val. Här finns så­väl ta­pas (en fa­vo­rit är pa­ta­tas bra­vas, fri­te­ra­de po­ta­tis­bi­tar med en röd stark sås), varm­rät­ter, gott kaf­fe och gra­tis wi­fi, men kanske vik­ti­gast av allt är den sto­ra ute­ser­ve­ring­en.

Placa de l’Ori­ent, Cap­de­pe­ra ca­fel­o­ri­ent.com

Café Mar­ga­ri­ta

Gå ige­nom den trev­li­ga bu­ti­ken Tor­tu­ga med ke­ra­mik, möb­ler och de­sign­pry­lar för att kom­ma till kafé­et i träd­går­den som drivs av ett tyskt par som tar bå­de kaf­fe och in­red­ning på störs­ta all­var. Frun är konst­när, på över­vå­ning­en finns ett gal­le­ri med

hen­nes verk.

Car­rer de Cent­re 7, Cap­de­pe­ra tor­tu­ga-cap­de­pe­ra.com/ca­fe­mar­ga­ri­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.