SNABBFAKTA

RES Travel Magazine - - GUIDE IRLAND -

Den grö­na ön som Ir­land ock­så kal­las har drygt fy­ra mil­jo­ner in­vå­na­re på en sjät­te­del av Sve­ri­ges yta. Be­söks­mål längs Ir­lands 260 mil långa väst­kust har sam­lats un­der nam­net The Wild At­lan­tic Way. Längs vägen finns över 2 500 se­värd­he­ter, ak­ti­vi­te­ter och lan­dets fjär­de störs­ta stad Gal­way.

Språk: Eng­els­ka och iris­ka

Tids­skill­nad: -1 tim­me (GMT) Va­lu­ta: Eu­ro Pris­ni­vå: lik­vär­dig el­ler nå­got läg­re än i Sve­ri­ge. Ta sig hit: SAS har di­rekt­flyg till Dublin från Stock­holm, Gö­te­borg, Kö­pen­hamn och Oslo, och Nor­wegi­an fly­ger di­rekt från Oslo och Kö­pen­hamn. Övri­ga al­ter­na­tiv krä­ver byte. Ta sig runt: Att hy­ra bil är helt klart enklast och bäst, men tänk på att det är väns­ter­tra­fik. Bäs­ta ti­den: Vår, som­mar och höst för att slip­pa den ky­li­ga vin­den. Ta med pa­ra­ply el­ler regn­ställ oav­sett års­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.