COSTA RICA - DET GRÖ­NA PARADISET

RES Travel Magazine - - GUIDE REYKJAVIK -

Costa Rica är ett grönt li­tet pa­ra­dis som pas­sar he­la fa­mil­jen. Ut­fors­ka den tro­pis­ka regn­sko­gen, häng med på en även­tyr­lig ak­ti­vi­tet el­ler kopp­la av på Stil­la ha­vets vack­ra strän­der. Låt oss hjäl­pa dig att upp­täc­ka Costa Ri­cas grö­na pa­ra­dis!

Vill du ve­ta mer, kon­tak­ta mig på 021-18 16 17 el­ler via mail till el­la@ken­zan­tours.se.

Hej!

Jag he­ter El­la Rustad och har job­bat på Ken­zan Tours se­dan 2006. Ett av mi­na spe­ci­al­om­rå­den är skräd­dar­syd­da re­sor till Costa Rica. Un­der mi­na re­sor dit har jag lärt kän­na lan­det och vet vad som finns att se och upp­täc­ka där. Oav­sett om ni är in­tres­se­ra­de av na­tur, även­tyr el­ler sol och bad kan jag skräd­dar­sy er dröm­re­sa till Costa Rica. Vill du ve­ta mer, ring mig på 021-18 16 17 el­ler kom förbi vår re­se­by­rå i Väs­terås. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.